Læse- og matematikvejledning

Elever med et handicap eller andre særlige behov kan få hjælp på skolen til at søge Specialpædagogisk støtte, også kaldet SPS-midler. SPS-midler skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse. Som elev kan du altid kontakte din studievejleder, kontoret eller læse-/matematikvejlederne for at høre mere om dine muligheder.

Den mest forekommende funktionsnedsættelse er ordblindhed. Elever, der er testet og dokumenteret ordblinde inden skolestart – eller bliver det i løbet af stx-uddannelsen – får derfor tilbudt hjælp. Ordblindhed har ikke noget med intelligens at gøre, og vi har mange ordblinde elever, der klarer sig godt med de støttemuligheder, der findes i uddannelsen.

For elever med specifikke læse- eller matematikvanskeligheder hjælper skolen med at søge SPS-midler til afhjælpning af problemerne.

Uanset om du er SPS-elev eller ej, har vi på Sct. Knuds Gymnasium en velfungerende læse- og matematikvejledning, der tilbyder støtte fra uddannede vejledere. Læse- og matematikvejledningen hjælper fx med instruktion i ordblindeprogrammer, ekstra støtte i form af  studiestøttetimer og ansøgning om ekstra tid til eksamen.

Om læsevejledningen

Lektiemængden er stor i gymnasiet. Man skal være i stand til at læse rimelig hurtigt og sikkert for at kunne følge med. I sig selv giver det at gå på gymnasiet en masse læsetræning. Derudover skal alle elever have et læsetræningsforløb i 1.g, som gennemføres af lærerne med støtte fra læsevejlederen. Læsetræningsforløbet giver teknikker til at læse hurtigere og til bedre at kunne forstå faglige tekster.

Nogle elever har særlige problemer med læsning og stavning. Det kan være ordblindhed eller andre problemer med at læse hurtigt nok og stave nogenlunde sikkert. På Sct. Knuds Gymnasium screener vi alle elever i starten af 1.g for at finde ud af, hvem der eventuelt har brug for ekstra hjælp. Er man ordblind, får man tilbudt et program til computeren, som hjælper med læsning og stavning, og instruktion i at bruge programmet. Desuden kan man efter ansøgning få forlænget forberedelsestid til årsprøver og eksamener. Ordblindhed har ikke noget med intelligens at gøre, og vi har mange ordblinde elever, der klarer sig godt med de støttemuligheder, der findes i gymnasiet.

Læsevejlederne har følgende funktioner:

 • Screening af læse- og stavefærdigheder i alle 1.g-klasser.
 • Indkaldelse af elever, der har behov for det, til en samtale med læsevejlederen. Ved samtalen aftaler eleven og læsevejlederen, hvordan der kan arbejdes med at afhjælpe problemerne. Det er et tilbud fra skolen til den enkelte elev, og det er frivilligt, om eleven vil modtage tilbuddet.
 • Tilbyder individuel hjælp til elever med støttebehov, ligesom der er mulighed for hjælp i studiecaféen to dage om ugen.
 • Undervisning af enkeltelever eller i små hold. Undervisningen tilrettelægges efter individuelle behov.
 • Tovholder på læsekurserne umiddelbart efter dannelse af studieretningsklasserne.
 • Rådgivning om it-hjælpemidler fra SPS til elever med læse- og staveproblemer. Læsevejlederen ansøger om hjælpemidler i samarbejde med eleven og hjælper eleven i gang. Er eleven under 18 år, inddrages forældre/værge.
 • Samtaler med elever vedr. behov for dispensationer til eksamen (ekstra tid, eksamenstekster fra Nota, anvendelse af it-hjælpemidler).
 • Administration og afholdelse af studiestøttetimer, herunder elevens behov for og ønsker om timer.

Kontakt

Elever, der føler, at de har behov for hjælp og vejledning, er velkomne til selv at henvende sig til læsevejlederen.

Signe Rugård Poulsen Initialer: SP Fag: Billedkunst, Dansk
Gundhild Gildberg Inderhaug Initialer: GGI Fag: Dansk, Historie

Om matematikvejledningen

Elever, der begynder i gymnasiet, kommer med forskellige faglige forudsætninger og ​har derfor forskellige styrker og svagheder. Det er fx ikke ualmindeligt at have enkelte emner fra matematikundervisningen, man ikke helt har styr på. Men hvis det er det helt grundlæggende, som det kniber med, så er der brug for særlig hjælp.
Matematikvejlederen​ på gymnasiet støtter og hjælper elever med særlige matematikproblemer. I begyndelsen af oktober i grundforløbet bliver alle screenet i matematik. Denne screening kan måske være med til at vise, om en elev har netop sådanne grundlæggende matematikvanskeligheder.

Alle med brug for hjælp bliver tilbudt at deltage i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Her foregår undervisningen i små grupper sideløbende med den daglige matematikundervisning i klassen.​​ Hvis det viser sig, at der er behov for særlig hjælp, vil matematiklærerne på baggrund af en samtale med eleven evt. henvise til skolens matematikvejleder, Birgit Henriksen. Elever, der er interesserede i at få hjælp, kan igennem forskellige tilbud i løbet af året blive guidet i den rigtige retning – fx er der nogle særlige matematikforløb som en del af nogle særlige 130-timerspuljefor​løb.

Den bagvedliggende idé er altså at støtte eleven i at hjælpe sig selv med at få den grundlæggende matematik til at falde bedre på plads, så al den nye matematik, der skal læres i gymnasiet, kan bygges ovenpå.

​Hvis matematikscreeningen ikke giver anledning til bekymring, men en elev selv føler særlige matematikudfordringer, som med fordel kan drøftes med en fagperson, er man altid velkommen til i første omgang at kontakte sin matematiklærer eller en teamlærer, som hjælper med at få kontakt til ​matematikvejlederen.

Matematikvejlederne har følgende funktioner:

 • Screening af talfornemmelse og generelle matematikvanskeligheder hos elever i alle 1.g-klasser
 • Indkaldelse af elever, der har behov for det, til en samtale med matematikvejlederen. Ved samtalen aftaler eleven og matematikvejlederen, hvordan der kan arbejdes med at afhjælpe problemerne. Det er et tilbud til den enkelte elev, og det er frivilligt, om eleven vil modtage tilbuddet.
 • Tilbyder individuel hjælp til elever med støttebehov, ligesom der er mulighed for hjælp i studiecaféen to dage om ugen.
 • Undervisning af enkeltelever eller på små hold. Undervisningen tilrettelægges efter individuelle behov.
 • Screening af særligt udfordrede elever/klasser i relation til matematikvanskeligheder.
 • Afvikling af eksamenstræningsworkshop i studiecafeen op til terminsprøver/årsprøver og eksamen i matematik.

Kontakt

Elever, der føler, at de har behov for hjælp og vejledning, er velkomne til selv at henvende sig til matematikvejlederen.

Birgit Lund Henriksen Initialer: BH Fag: Bioteknologi, Kemi, Matematik

Se også