Hvor skal jeg sidde?

* Online websteder, der må tilgås, hvis de også fremgår af holdets undervisningsbeskrivelse.

Alt det øvrige

Eksamensregler til grundforløbet
Mere information
Hvis jeg afleverer før tid
Snyd ved prøver
Stop Plagiat Nu
Citatskik

Skærmmonitorering

ExamCookie

For at forberede dig til prøverne er det vigtigt, at du kender Undervisningsministeriets og skolens gældende regler og krav. Som elev har du et medansvar: manglende kendskab til eksamensreglerne er ikke gyldig grund og fritager ikke for evt. straf.

Du skal kende reglerne
Manglende kendskab til eksamensreglerne er ikke gyldig grund og fritager ikke for evt. straf

Love og bekendtgørelser

Eksamensreglerne fastsættes af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser. Den p.t. gældende eksamensbekendtgørelse er BEK nr. 343 af 08/04/2016 – se især kapitel 5 Prøveafholdelse. Bekendtgørelsen er pr. 1. december 2017 blevet suppleret med BEK nr. 1276 af 27/11/2017 – se afsnittet Snyd og anden overtrædelse af eksamensreglerne, §5 ff.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt over relevante bekendtgørelser for din stx-uddannelse. Særligt bør du orientere dig om fagenes faglige mål, som du bliver bedømt på, og som er grundlag for karakterfastsættelsen. Disse findes i fagenes læreplaner.

Desuden kan du orientere dig i BEK nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Her finder du i kapitel 1 en beskrivelse af 7-trins-skalaen.

Til- og framelding til eksamen
Når du følger undervisningen, bliver du automatisk tilmeldt de eksaminer, du bliver udtrukket til i ministeriets eksamensudtræk.

Framelding kan KUN ske i forbindelse med sygdom – se også Sygdom og sygeeksamen.
Sygeeksamen tilbydes KUN, hvis du har været syg – du kan fx ikke tage prøver om, medmindre du er omgænger (BEK nr 343 §10).

Tilmeldning som selvstuderende skal ske 1. februar/1. oktober til sommer-/vintereksamen og evt. framelding 1. maj/1. december.

Tilladte (og ikke tilladte) hjælpemidler
fagenes læreplaner kan du under afsnit 4.2 Prøveformer se, hvilke hjælpemidler der er tilladt til skriftlige og mundtlige prøver. I løbet af undervisningen modtager du information om tilladte hjælpemidler i de enkelte fag, men du kan altid spørge din faglærer, hvis du er i tvivl. Du kan her se en samlet oversigt over hjælpemidler, for de fag og niveauer, vi udbyder på Sct. Knuds Gymnasium.

Computer er tilladt ved alle prøver undtagen ved skriftlige delprøver uden hjælpemidler. Se også Netadgang til “egne læremidler”.
En computer er i sig selv ikke noget hjælpemiddel og er i udgangspunktet sidestillet med en blyant. Når du medbringer egen computer mm., er du selv ansvarlig for, at dit udstyr virker, som det skal – se også Ordensregler under skriftlig eksamen.

Når du benytter Microsoft Office-programmer (fx Word, OneNote og Excel) skal du benytte programmerne i den Office-pakke, du får stillet til rådighed som elev på skolen – dvs. med din skolemail som login-oplysning.

For alle fag gælder, at al kommunikation er forbudt (bortset fra kommunikation med eksaminator, censor og vagter). Ved konstateret overtrædelse af dette forbud er det sagen uvedkommende, hvem det er, der er kommunikeret med og om hvad.
For at sikre, at du ikke ubevidst eller bevidst kommunikerer med omverdenen, skal du i forbindelse med mundtlige prøver aflevere din slukkede mobil (og lignende devices med trådløs netadgang – fx smart watch) til eksaminator inden eksaminationens start. Ved skriftlige prøver anbefaler vi, at du efterlader din mobil hjemme – alternativt skal du deponere den i slukket tilstand i lokale 58 ved indgangen til hallen (følg vagternes anvisninger).

For alle fag gælder endvidere, at det er tilladt at benytte elektroniske eksemplarer af de lovlige hjælpemidler. Manualer og lignende, der beskriver de benyttede programmers praktiske anvendelse, må gerne medbringes.
Det er dog IKKE tilladt at benytte browserudvidelser med mulighed for faglige hjælpemidler – fx oversættelses- og lommeregnertilføjelser. Se vejledningen Slå browserudvidelser fra før eksamen. Det er ligeledes IKKE tilladt at benytte funktioner i programmer (fx i Word), der oversætter hele eller dele af sætninger.

Du må i nogle få situationer benytte internettet. Du skal hente opgaven og aflevere din besvarelse online via Netprøver.dk (se evt. orientering om prøveafvikling) eller Lectio. Fra du har downloadet opgaven, og til du er klar til at uploade din besvarelse, må du kun benytte internettet til Netadgang til “egne læremidler”. Derudover må du benytte hjælpemidlerne fra oversigten. Det betyder bl.a., at noter fra fx Google Drev, Microsoft OneDrive eller andre cloudtjenester skal downloades til din computer, og at Dropbox o.l. fildelingstjenester skal lukkes ned eller gøres offline, så de ikke synkroniserer med internettet. Se også ministeriets oplysningsvideo under punktet Snyd ved prøver.

Når du går på nettet, skal du benytte skolens trådløse netværk, og du må ikke benytte VPN e.l. Du må ikke slette din browserhistorik i det tidsrum, den pågældende eksamen foregår i. Hvis din computer bliver tilbageholdt i forbindelse med mistanke om uberettiget brug af nettet, vil din browserhistorik blive kontrolleret. Du bør derfor inden eksamen slette din browserhistorik, så sider, du har besøgt fx i din fritid ikke fremgår af historikken.

Eksempler på ikke-tilladte hjælpemidler (IKKE en udtømmende liste) er:

AppWriter (offline): Ved brug af funktionen ændres eksaminandens tekstinput i væsentlig grad, jf. hjælpemiddeloversigten. (Dette gælder ikke ordblinde elever/kursister, der har fået bevilget værktøjet for at ligestille dem med andre.)

Chrome Livetekstning: Funktionen fungerer offline og ændrer på prøvens niveau ved opgaver, der afprøver lytteforståelse.

Grammarly (offline): Ved brug af funktionen ændres eksaminandens tekstinput i væsentlig grad, jf. hjælpemiddeloversigten.

Microsoft 365 Copilot: Funktionen integrerer Chat-GPT-4’s funktionaliteter direkte i Microsoft Word.

Microsoft 365 Word Editor: Funktionen fungerer offline og er integreret i tekstbehandlingsprogrammet. Ved brug af funktionen ændres eksaminandens tekstinput i væsentlig grad, jf. hjælpemiddeloversigten.

Netadgang til “egne læremidler”

I de gældende eksamensbekendtgørelser (BEK 343 kap 5 og BEK 1276 §6) er der følgende bestemmelse om brug af internet i forbindelse med alle prøver:

 • §14: Institutionen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet
 • §15: Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger
 • §15 stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Undervisningsministeriet har uddybet ovenstående regler i BEK 343 kap. 5 i to notater: Orientering om rækkevidden af §15, stk. 2 og Orientering af fortolkningen af §15, stk. 2.

Fra 1. december 2017 gælder endvidere en supplerende bekendtgørelse (BEK 1276 §6):

 • stk. 3: Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 og 5, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil
 • stk. 4: Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokal
 • stk. 5: Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven.

Du bestemmer altså ikke selv, hvad der er “egne læremidler”. På Sct. Knuds Gymnasium er “egne læremidler” følgende positivliste (som for at måtte bruges både skal fremgå af dit holds undervisningsbeskrivelse og skal tilgås via genvej på dit skrivebord):

Hvis du skal på nettet, skal benytte skolens trådløse netværk, og du må ikke slette din browserhistorik i det tidsrum, den pågældende eksamen foregår i. Hvis din computer bliver tilbageholdt i forbindelse med mistanke om uberettiget brug af nettet, vil din browserhistorik blive kontrolleret. Du bør derfor inden eksamen slette din browserhistorik, så sider, du har besøgt fx i din fritid ikke fremgår af historikken.

OneNote: klassenotesbøger og personlige notesbøger kun må benyttes via app / program på egen computer – dvs. ikke i en online version. PC-brugere skal slå synkronisering fra.

Se også “Offline eller online til skriftlige prøver“.

Klager
BEK 343 §47-55 og i LBK 1375 Kap. 11 kan du læse, hvornår og hvordan du kan klage over prøver og afsluttende karakterer. Vær opmærksom på, at en omprøve eller ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Afsluttende karakterer (årskarakterer) er omfattet af samme frister og procedurer som eksamenskarakterer.

Det er rektors ansvar at vejlede dig i en klage, men du bør altid indledningsvis henvende dig til din faglærer, inden du påbegynder en klagesag. Du skal altid, inden du påbegynder udarbejdelsen af en klage, henvende dig på kontoret og få skolens klagevejledning udleveret. En klage skal altid være skriftligt begrundet og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse (BEK 343 §48)
Klagevejledningen indeholder anvisninger herpå.

Du kan klage over bedømmelsen (karakteren), over eksamensforløbet (afviklingen af eksamen) eller eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmålet). Rektor afgør i hver sag, om klagen er åbenbar grundløs og afvises, eller om den skal behandles videre. I sidstnævnte tilfælde kan rektors afgørelse resultere i, at du tilbydes en ombedømmelse eller en ny prøve.

Fristen for at klage er 10 hverdage, efter din karakter er meddelt.

Hvis en klage over en skriftlig prøve resulterer i en ombedømmelse, sender skolen alle sagens akter til de nye bedømmere – opgaveformulering, den skriftlige besvarelse, klagen, evt. partshøring mv., de oprindelige bedømmeres faglige udtalelse, klagers kommentarer hertil og skolens afgørelse.

Hvis der er tale om procedurefejl – fx hvis eksamensspørgsmålet falder uden for det i undervisningsbeskrivelsen angivet læste – får eleven til gengæld som regel medhold og tilbydes en omprøve.

Hvis klagen resulterer i en ny karakter, efter eksamensbeviset er udstedt, udstedes der et nyt, og det gamle annulleres.

Snyd ved eksamen
Snyd ved skriftlige og mundtlige prøver er,

 1. at skaffe dig eller give andre eksaminander uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave
 2. ikke-tilladt kommunikation under prøven eller forberedelsestiden med andre (end eksaminator, censor og vagterne)
 3. at aflevere andres arbejde helt eller delvist som dit eget (herunder plagiering)
 4. at aflevere eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil eller
 5. anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler.

(Se også BEK 343 §20.)

Ad. 3: “Andres arbejde” skal forstås helt bredt – det behøver ikke være en anden person, men er også ChatBots. Ministeriet har udarbejdet dette brev til elever vedr. snyd med brug af ChatBots: Til elever Han brugte ChatGPT ved prøven. Du gætter aldrig hvad der så skete.

Til skriftlige prøver tilkendegiver du i forbindelse med aflevering følgende: “Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har udfærdiget opgavebesvarelsen uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.

Anvendelse af andre programmer end de tilladte betragtes som snyd – se også Brug af computer ved skriftlig eksamen og Tilladte hjælpemidler.
Ligeledes betragtes anvendelse af medbragte filer o.l., der ikke er egne læremidler (dvs. udarbejdet/udleveret i forbindelse med undervisningen), som snyd, hvis de ikke er angivet med fyldestgørende kildehenvisning. Se også filen Snyd og sanktioner (se Mere information) og Netadgang til “egne læremidler”.

Både i forbindelse med skriftlige og mundtlige prøver skal du være forberedt på, at skolen i forbindelse med mistanke om snyd kan tilbageholde din computer til nærmere undersøgelser. Hvis du er under mistanke for snyd, og skolen skal undersøge din computer, må du derfor regne med, at du skal efterlade din computer på skolen, indtil den er blevet undersøgt af IT-ansvarlige (BEK 1338 §6 stk. 4).

Snyd medfører karakteren -3 eller bortvisning fra eksamen (BEK 1276 §7, stk. 2). Bortvisning vil sige, at den aktuelle eksamen bortfalder, og at du skal gå til ny prøve i den efterfølgende eksamenstermin (december/januar eller maj/juni). En omprøve kan IKKE tages i forbindelse med afholdelse af sygeeksamen. Du kan evt. klage over afgørelse om snyd (BEK 343 §55).

Se evt. også Undervisningsministeriets Vejledninger om snyd.

Sct. Knuds Gymnasiums eksamensregler

I perioden marts-april afholder skolen skriftlige terminsprøver i fag, du afslutter samme skoleår. I perioden maj-juni afholder skolen skriftlig og mundtlig eksamen i de fag, der meddeles via ministeriets eksamensudtræk samt skriftlige og mundtlige årsprøver i 1.g og 2.g.

Din forberedelse til prøverne
Din faglærer informerer dig om selve prøven og hvilke hjælpemidler, du må have med. Er der delprøver, vil din faglærer informere dig om, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse. Skal du til en afsluttende eksamen, informerer din faglærer dig om ”gode råd til eksamen”.

Du skal selv:

 • læse skolens opslag på intranettet
 • jævnligt i din personlige eksamensplan i Lectio orientere dig om, hvornår du skal til prøve og i hvilket lokale prøven foregår (evt. ændringer finder du kun i din Lectio eksamensplan)
 • hjemmefra orientere dig om din siddeplads i hallen (se højre spalte her på siden)
 • downloade relevante læremidler fra undervisningen, som ikke er “egne læremidler”
 • medbringe relevante og tilladte hjælpemidler (computer, bøger, skriveredskaber, formelsamlinger, hovedtelefoner/earplugs osv.)

Særligt vedr. mundtlige eksaminer:

 • Hvis der i forbindelse med mundtlig eksamen skal bruges apparatur i forberedelsestiden, sørger skolen for, at det er til rådighed
 • Hold dig orienteret om holdets undervisningsbeskrivelse – følg “opskriften” her: Undervisningsbeskrivelser

Prøverne – mødetid og -sted
En uge før 3.g’ernes sidste skoledag offentliggøres alle skriftlige eksaminer og en del af de mundtlige prøver, der afholdes i maj måned. På 3.g’ernes sidste skoledag offentliggøres resten af den samlede eksamensplan – herunder mundtlige årsprøver – mens skriftlige årsprøver er indskrevet i skolens årsplan og kalender fra skoleårets start.
På 3.g’ernes sidste skoledag får du i Lectio din personlige eksamensplan. Tid og sted for de enkelte prøver finder du heri, og du skal selv holde dig løbende orienteret via Lectio, om der sker ændringer af tidspunkt eller lokale.

Hvis du kommer for sent, skal du STRAKS ringe til/henvende dig på kontoret. Du har ikke krav på at aflægge prøven, hvis du kommer for sent, og prøvetiden forlænges ikke (BEK 343 §17).

ALLE prøver er påbegyndt, når uddelingen af eksamensopgaven er påbegyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet (BEK 343 §16). Når en prøve er påbegyndt, SKAL den afsluttes med en karakterfastsættelse – vær særligt opmærksom på, at dette betyder, at man ikke kan afbryde hverken mundtlige eller skriftlige prøver pga. sygdom, når prøven er i gang.

I helt særlige tilfælde kan mundtlige eksamenstider byttes. Det er en forudsætning, at du for det første selv finder en anden elev at bytte med, og I for det andet begge samtidig henvender jer på kontoret med en skriftlig begrundelse for ønsket. En helt særlig grund kan fx være indkaldelse til undersøgelse på OUH (medbring indkaldelsen), men ikke runde fødselsdage i familien, tandlægetider o.l.

Du kan IKKE bytte din skriftlige eksamensdato.

SKRIFTLIGE PRØVER

 • Prøverne starter kl. 9:00
 • Du skal være KLAR på din plads SENEST 8:40

OBS! Musikeksamen (studentereksamen) starter kl. 8:00 – mødetid foran musiklokalerne kl. 7:45. Musikelever må IKKE forlade eksamenslokalet før kl. 13:00.

MUNDTLIGE PRØVER

 • Din mundtlige prøve starter på PRÆCIS det tidspunkt, der står i din eksamensplan
 • Du skal altid være KLAR SENEST 1 MØDETID FØR DIN EGEN. 
  Hvis eleven før dig kommer for sent, skal du være der til at påbegynde din eksamination, så tidsplanen ikke skrider, eller der opstår et hul i planen.

Ordensregler under skriftlig eksamen
Tasker, overtøj og lignende skal placeres ved indgangen til lokalet efter vagternes anvisninger. Mobiltelefoner (og lignende devices med trådløs netadgang – fx smart watch) må ikke medbringes i prøvelokalet (BEK 224 §1), så efterlad den hjemme! Hvis du opbevarer en mobiltelefon (og lignende devices med trådløs netadgang – fx smart watch) i prøvelokalet, betragtes det som snyd, og du bortvises fra den pågældende prøve/eksamen – se også Snyd ved eksamen.
Det er ikke tilladt at lytte til musik via streamingtjenester, mp3-afspillere o.l. – bl.a. fordi bordene står tæt, så sidemanden bliver forstyrret af det.
I en del fag kan eksamensspørgsmålet indeholde lyd- og/eller videofiler (interaktivt materiale), og derfor skal du medbringe hovedtelefoner, som du (kun) må bruge i forbindelse med gennemgang af  disse filer samt mindre faglige videoer (hvis disse ligger lokalt på din computer).
Hvis du sidder med hovedtelefoner for at skærme dig mod støj, skal de være slukkede (hvis de kører på Bluetooth), eller evt. ledning skal være tydeligt afkoblet fra din computer.

PRØVENS START

Vagterne sørger for udlevering af relevante besvarelsesark. Skolen bruger ikke særligt kladdepapir. Du bestemmer selv, hvilke ark, du afleverer til bedømmelse, og hvilke ark, du vil bruge til kladde.
Hvis prøven starter med delprøve uden hjælpemidler, skal alle hjælpemidler placeres på gulvet ved din plads – herunder din computer med skærmen slået ned.

PRØVENS AFVIKLING

Generelt: Vis hensyn til dine kammerater, der er til prøve. Undgå støj!

Benytter du andre end de tilladte hjælpemidler eller forsøger på at udveksle informationer med andre i eller uden for lokalet, betragtes det som snyd og medfører, at du bortvises fra prøven eller tildeles karakteren -3 – se uddybning af reglerne under Snyd ved eksamen.

Benytter du computer, skal du især være opmærksom på, at du selv har ansvaret for at foretage nødvendige lagringer af filer, herunder fremstilling af hyppige sikkerhedskopier. Hvis du undlader dette og som følge heraf kommer ud for tab af fil(er), er du henvist til at fuldføre prøven uanset tabet. Det kan betyde, at der skal arbejdes videre med blyant og papir.
Start derfor altid prøven med at åbne en fil og gem den, inden du begynder at skrive din besvarelse. Gem dokumentet et sted, du kan finde det igen – fx på skrivebordet.
Det er IKKE grundlag for tilladelse til omprøve, at man har undladt at foretage sikkerhedskopiering.
Hvis du vil være nogenlunde sikker, skal du gemme ofte – og gerne under forskellige versionsnumre/-navne.

Du må aldrig forlade din plads uden tilladelse fra en vagt. Hvis du gør dette (fx for at gå på toilettet) betragtes din opgave som afleveret, og du har ikke krav på at kunne fortsætte.
I det sidste kvarter før en prøves afslutning må ingen elev forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse. Dette gælder også elever, der er til en (anden) prøve, der fortsætter efter dette tidsrum.

Forlader du prøven før prøvens afslutning, skal du efterlade den stillede opgave og evt. ark, der ikke skal bedømmes, i eksamenslokalet. Det betyder, at din computer, taske m.v. skal blive i eksamenslokalet. Du kan hente dine ting efter dagens prøvers afslutning – vær opmærksom på, at der ofte er flere prøver i gang i hallen, og at du først kan komme ind i hallen igen, når ALLE eksaminer er afsluttet. Du kan se sluttidspunktet for hver enkelt skriftlige prøvedag bag feltet Hvor skal jeg sidde øverst her på siden.
OBS: I tilfælde af forsinkelser, hvor der tildeles ekstra tid til en igangværende prøve, udskydes tidspunktet for oprydning i hallen tilsvarende.
Du bør derfor IKKE have noget, du skal nå efter en skriftlig prøve (fx arbejde, lægetid, træning, tog/bus osv.)

Du kan efter tilladelse og under ledsagelse af en vagt forlade din plads i lokalet for at gå på toilettet. Der gives ikke tilladelse til at forlade lokalet af andre grunde.

PRØVENS AFSLUTNING

Til delprøver uden hjælpemidler (matematik, fransk og spansk) er de udleverede besvarelsesark forsynet med rubrikker til at skrive navn, fag, klasse/hold m.m. Disse rubrikker skal udfyldes på hvert enkelt afleveret ark.

Alle andre prøver skal afleveres anonymt; du må ikke skrive dit navn, skole e.l. oplysninger i opgaven inden aflevering. Skolens Wordskabelon til besvarelser kan benyttes, og her fremgår det eksplicit, at du ikke må skrive navn og skole i besvarelsen.

Den endelige opgave afleveres i Netprøver / Lectio (i Lectio via link til digitale prøver på forsiden). Du skal altid, inden du sender din aflevering, tilkalde en vagt, der kvitterer for, at din aflevering er uploadet i pdf-format og registreret korrekt i Netprøver / Lectios elektroniske afleveringssystem. Det er dit eget ansvar, at du afleverer den korrekte fil, og at den kan åbnes og læses af censor.
Efter aflevering skal du lukke din computerskæm ned, så vagterne kan få overblik over, hvem der mangler at aflevere. Du skal være KLAR til at aflevere, når prøvetiden er udløbet, dvs. du kun, hvis der er “kø” til en vagt, kan aflevere efter prøvetidens udløb.

I tilfælde af at teknikken med elektronisk aflevering svigter, skal alle opgaver afleveres på en af skolens USB-nøgler, som vagterne vil komme rundt med. Din fil SKAL være navngivet med dit klasse-ID + navn + fag.

Først når alle opgaver er afleveret efter prøvens afslutning og kontrolleret af eksamensansvarlig / vagterne, gives der tilladelse til at snakke, pakke sammen, rydde bordene for affald og forlade lokalet.

Brug af computer ved prøve og eksamen

Overholdelse af de nedenstående betingelser er en forudsætning for at anvende computer i forbindelse med alle skriftlige prøver.

 1. OPSTILLING: Computerne stilles op i tidsrummet 8:00-8:40 på prøvedagen og skal være køreklar senest kl. 8:40. Er din computer ikke klar til prøvens start, må du skrive i hånden. Du er selv ansvarlig for at opstille/afprøve udstyret.
 2. Du skal INDEN klokken 9:00 ved prøvens start have downloadet og installeret skærmovervågningsprogrammet ExamCookie, og du skal logge ind på programmet, så din skærm med et grønt ikon med bogstavet C viser, at programmet er aktivt. (Se evt. supplerende information vedr. ExamCookie)
 3. Du skal kunne gemme og aflevere din opgavefil i pdf-format (“Gem som” og vælg pdf-format. Særligt i programmet Nspire: se TI-Nspire CAS elevlicens, scrollbars og pdf-udskrift).
 4. Du må under ingen omstændigheder stå i kontakt med andre (end eksamensansvarlige og vagterne) i løbet af prøven
 5. Du bør jævnligt gemme din opgave under nyt navn via “Gem som” – her kan du også til slut gemme som pdf-format under filtyper. Se også vedr. Nspire: TI-Nspire CAS elevlicens, scrollbars og pdf-udskrift
 6. Du må ikke anvende computeren til spil, film og musik – heller ikke efter du har afleveret din opgave. Bordene står tæt, og sidemanden bliver forstyrret af det
 7. Du skal inden prøven sørge for, at ingen notifikationer dukker op på din skærm i løbet af prøven, og du må kun bruge evt. sider på internettet via direkte genvej på skrivebordet. (Brug vejledningerne på Mere information > Information du skal læse inden prøverne)
 8. NEDTAGNING: din computer kan først fjernes umiddelbart efter den pågældende dags sidste prøve. Det vil typisk sige ca. 10-15 min. efter sidste prøves officielle sluttidspunkt, når vagterne er færdige med at indsamle opgaver og kontrollere afleveringslister. Vær opmærksom på, at der ofte er flere prøver i gang i hallen, og at du først kan fjerne din computer, når ALLE eksaminer er afsluttet (se skemaet i Lectio – søg på lokalet Hal – eller læs mere nederst på siden > Hvornår kan jeg få mine ting ud af hallen?)

Skolen påtager sig IKKE ansvaret for at hjælpe dig med tekniske problemer under prøven, men der vil være en IT-tekniker på vagt, der i særlige tilfælde kan tilkaldes. Det kan være en god ide, hvis en klasse internt aftaler at have en ekstra computer med til eksamen til brug, hvis der er en, der oplever computer-nedbrud i løbet af prøvetiden. Den ekstra computer skal afleveres til en eksamensansvarlig eller en vagt inden prøvens start.

Sygdom og sygeeksamen

Hvis du ikke kan gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt, gyldig grund, får du mulighed for at aflægge ny prøve (BEK 343 § 9).
Som dokumentation for AL sygdom til alle prøver kræver skolen en lægeerklæring. Du skal aflevere denne på skolens kontor førstkommende dag, hvor du kommer på skolen som rask igen.

Skolen forsøger at arrangere en sygeeksamen hurtigst muligt – ved skriftlige eksaminer med central opgave vil du blive tilbudt ny eksamen på den af ministeriet fastsatte dato i det følgende skoleår.

Du skal ALTID RINGE eller henvende dig på kontoret HURTIGST MULIGT og træffe nærmere aftale. Du kan IKKE melde dig syg skriftligt.

Vær særlig opmærksom på, at du ikke kan afbryde en prøve undervejs pga. sygdom. Hvis eksamensspørgsmålet er blevet udleveret (både skriftligt og mundtligt), skal eksamen afsluttes med en karakter.

Hvis du ikke kan aflevere en lægeerklæring som dokumentation for sygdom i forbindelse med en eksamen, kan det få alvorlige konsekvenser. Til en officiel eksamen betyder det, at du kan blive bortvist fra den pågældende prøve og skal tage prøven om i den førstkommende eksamenstermin, som typisk er i december måned (SRP i det efterfølgende skoleår). Til interne prøver betragter vi det som udeblivelse uden gyldig grund, som betyder, at du tildeles karakteren -3.

Særlige prøvevilkår

Rektor kan tilbyde særlige prøvevilkår, hvis du har særlige behov – fx psykiske vanskeligheder eller fysisk funktionsnedsættelse. (BEK 343 §19)
Du kan, fx hvis du er diagnostiseret ordblind, få tildelt ekstra forberedelsestid og/eller eksaminationstid. De hjælpemidler, som du har tildelt gennem SPS-ordningen (dvs. haft behov for og benyttet i den almindelige undervisning, og som du er trænet i at bruge) kan du som hovedregel også benytte ved prøverne – fx hovedtelefoner til oplæsning af tekst. Du må imidlertid ikke være bedre stillet end de andre eksaminander til prøven, og derfor er formålet med prøven afgørende for godkendelsen af et konkret hjælpemiddel/særlige prøvevilkår. Prøven på særlige vilkår medfører med andre ord ikke en ændring af prøvens niveau.

Du skal kontakte din studievejleder, skolens læsevejleder eller uddannelsesleder Rikke Juel Enemærke, hvis du mener, du har brug for særlige prøvevilkår. Studievejlederen kan oplyse om de nærmere vilkår, om tidsfrister og øvrige vilkår.
Du kan evt. klage over afgørelse om tilbud om særlig prøvevilkår (BEK 343 §55).

Checkliste!

Du er klar til at møde til skriftlige prøver, når:

 • du har undersøgt, hvor i eksamenslokalet din plads er (se Hvor skal jeg sidde øverst på denne side)
 • du har undersøgt, hvornår den sidste prøve er slut (se Hvor skal jeg sidde øverst på denne side) og ved, at først herefter kan du hente din computer ved din plads (undlad at have aftaler mindst to timer efter en skriftlig prøve i hallen slutter – der kan blive tale om forsinkelser, fx hvis der er fejl i opgavesættet, og der tildeles ekstra tid)
 • du ved, at du skal sidde klar kl. 8:40 på din plads
 • du har genstartet din computer, dagen før du skal til prøve
 • du kan huske dine logon-oplysninger:
  • Lectio: Brugernavnet er dit Unilogin – se evt. Genfind din kode til Lectio
  • O365 / intranet / WiFi: Brugernavnet = skolemail (Unilogin@edu.sctknud-gym.dk) – koden er sikkert den samme som til Lectio (du lavede den i forbindelse med IT-intro ved din skolestart)
  • Unilogin: Koden til Unilogin er sikkert ikke den samme som til Lectio – hvis du ikke kender koden til dit Unilogin, kan du nulstille med NemID, inden du møder til prøven
 • din computer kan køre min. 1 time på batteri i tilfælde af strømafbrydelse
 • du medbringer en stikdåse med mindst 3m ledning, hvis dit udstyr kræver mere end ét stik
 • dit antivirusprogram er opdateret
 • Windows / MAC’s styresystem er opdateret til seneste version (krav for at kunne køre Netprøver.dk’s tjenester – test dit udstyr på Netprøver.dk)
 • Word er indstillet til at lave (hyppig) backup
 • du har mindst 2 browsere (fx Firefox, Edge, Safari, Google Chrome) installeret og din browserhistorik gemmes i det tidsrum, eksamen varer
 • du har programmet Adobe Reader installeret og kan åbne PDF-filer i dette program
 • du har programmet VLC media player installeret og kan åbne videofilm i dette program.

Du er klar til at møde til mundtlige prøver, når du:

 • i Lectio har tjekket, om der er sket ændringer af eksamenstidspunktet eller lokalet, og du har noteret lokalenumre på forberedelses- & eksamenslokale
 • i Lectio har tjekket dit mødetidspunkt (husk at komme en mødetid før din egen)
 • har styr på hvilke hjælpemidler, der er tilladt under forberedelses- og eksaminationstiden
 • har indstillet din browser til, at historikken gemmes i det samlede tidsrum, du er til forberedelse og eksamen.

Hvornår kan jeg få mine ting ud af hallen?
Info til dig, der afleverer før tid

Der er dage, hvor der er forskellige prøver i gang i hallen.
Du kan først få din computer, din mobil og dine øvrige ejendele ud, når der ryddes op i hallen, efter den sidste prøve er afsluttet. Det vil typisk være ca. 10-15 minutter efter det fag, der har længst tid til prøven.
Du kan se, hvilke prøver, der er i gang i hallen ved at søge på lokalen “Hal” eller “Idrætshal” i Lectio.

BEMÆRK: Det sker af og til, at prøverne forlænges. Det kan fx være pga. fejl i opgavesættet, tekniske problemer o.l. årsager, der betyder at skolens eksamensansvarlige tildeler ekstra tid til en prøve.
Du skal derfor sørge for, at du ikke skal noget vigtigt efter en skriftlig prøve – eller have en aftale med en klassekammerat om, at denne kan tage dine ting med ud, når dagens prøver er slut.

Sluttidspunkter for de skriftlige prøver i hallen

Kl. 13

 • Fransk Begyndersprog A
 • Matematik B (og Matematik årsprøve i 1. g)
 • Spansk A

Kl. 14

 • Biologi A
 • Bioteknologi A
 • Dansk A
 • Engelsk A & B
 • Fransk Fortsætter A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Matematik A
 • Tysk A

Kl. 15

 • Samfundsfag A

Alt det øvrige

Grundforløbet

Need to know inden prøverne:

Nice to know inden prøverne:

Mere information

Information du skal læse inden prøverne:

Dokumenter vedr. opgavebesvarelser:

Snyd ved prøver

På Undervisningsministeriets hjemmeside finder du information om snyd ved prøver og en video, der bevarer de typiske spørgsmål:

Her er bl.a. beskrivelser af

Se også ministeriets Vejledninger om snyd.

Stop plagiat nu

Lær om hvornår der er tale om plagiat på stopplagiat.nu – et samarbejde fra landets universiteter:

Citatskik

Læs om god citatskik og plagiat i tekster: Vejledende retningslinjer om citatteknik


ExamCookie

Brug nedenstående vejledninger, og hjælp dig selv til ikke at blive “fanget” i utilsigtet snyd ved at bruge disse 3 vejledninger:

Vejledninger

Download programmet (på skolen på eksamensdagen)
Praktisk information om brug af ExamCookie
Installation og indstillinger på MAC
Oplysning om behandling af personoplysninger