Den obligatoriske nationale trivselsmåling

Alle har ret til et godt læringsmiljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor gennemfører Børne- og Undervisningsministeriet årligt en obligatorisk trivselsmåling, der bidrager til at afdække, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. Den seneste nationale trivselsmåling er afviklet på alle landets gymnasier i december 2020.

Trivselsmålingen er et evalueringsskema med udgangspunkt i en fast spørgeramme. I resultatbehandlingen heraf på Sct. Knuds Gymnasium vises elevernes data i form af benchmarking med de fynske STX-gymnasier. Benchmarking går alene på STX-eleverne på de pågældende skoler, der også udbyder andre uddannelser.

Nr. 3

Jeg føler, at jeg hører til på min skole

Nr. 3

Citationstegn

Jeg er glad for at gå i skole

Sct. Knuds Gymnasiums selvevaluering

I skolens kvalitetssikringssystem udarbejdes der årligt en selvevaluering, hvori skoleårets resultater i den nationale trivselsmåling fremgår.

Den seneste selvevaluering og opfølgningsplan (2022) fremlægger resultaterne målt på skolens kvalitetsmål på området: 

  • Undervisere, der til 1:1-samtaler måtte medbringe en undervisningsevaluering med et påfaldende negativt resultat, har fået tilbudt relevant hjælp i form af supervision, efteruddannelse eller lignende 
  • Over en treårig periode er alle skolens udbudte fag evalueret med brug af skolens standardevaluering, og GRUS-samtaler har adresseret resultatet 
  • Der er udarbejdet en opfølgningsplan, hvis der er generelle tendenser i fagets undervisningsevalueringsresultat, der peger på behovet for en forstærket indsats 
  • Majoriteten af eleverne skal som respons på såvel standardevaluering og ministeriets trivselsmåling tilkendegive, at de forstår og kan anvende den evaluering, de modtager. 

Konklusioner

Det er vurderingen, at elevernes evaluering af undervisningen overvejende er positiv. Derudover vil vi have særlig opmærksomhed på elevernes tilbagemelding på udsagnet om muligheden for at bruge mundtlig feedback fra underviseren. Formativ feedback er indarbejdet som et eksplicit indsatsområde i skolens strategiplan for 2020-2025. 

Se også