Sct. Knuds Gymnasium

– et godt sted at være og lære!

 

Scroll ned

Indhold

Det starter med trivsel
Hvad forventer vi af dig?
Generelle trivselsfremmende tiltag på skolen
Studievejlederens rolle
Vores opmærksomhedspunkter

Kvalitetssikring og resultatvurdering

Trivselsfolder som bladre-PDF

Det starter med trivsel

Undersøgelser viser, at trivsel er en forudsætning for læring. På Sct. Knuds Gymnasium er vi meget optagede af, at vores elever trives og opnår det bedst mulige læringsudbytte. Derfor har vi i en årrække haft særligt fokus på at forbedre og opretholde elevtrivslen.

Mål

Målet med vores indsats er, at alle på skolen

 • har det godt og er trygge i hverdagen
 • lærer mest muligt
 • er motiverede for at gennemføre uddannelsen.

Arbejdet har allerede båret frugt, hvilket bl.a. viser sig i diverse elevtrivselsundersøgelser.

Inden eleverne starter i 1.g

Allerede inden den første skoledag i august

 1. udpeger vi teamlærere til alle grundforløbshold
 2. tilrettelægger vi et introforløb, som skal gøre nye elever trygge ved kammeraterne på grundforløbsholdet
 3. udvælger vi O/T’er (”onkler og tanter”) fra 2. og 3.g, der hjælper teamet med sociale aktiviteter.

Når skoleåret i 1.g starter

I august starter vores nye elever deres treårige STX-uddannelse i grundforløbsklasser, og her

 1. møder vi alle elever med navnelege, information om skolen, information om at være elev og forskellige teambuildingsøvelser
 2. introducerer vi til vores skolekultur og gode arbejdsvaner ved studievejledere og underviser
 3. inviterer vi alle nye elever til forskellige tværklassearrangementer
 4. inviterer vi til introfest, en fest for alle nye elever
 5. inviterer vi forældre til nye elever til forældremøde i begyndelsen af skoleåret
 6. arbejder vi med Ventilen, et koncept, hvor der målrettet gennem forskellige aktiviteter fokuseres på trivsel – herunder sammensætter vi makkerskaber og makkerskabsgrupper for alle elever
 7. har vi et antal studiemoduler i skemaet, hvor teamlærerne står for forskellige tiltag og aktiviteter
 8. faciliterer vi en samtale, der afvikles i grupper, om overgangen fra grundskolen og trivslen på grundforløbsholdet
 9. laver vi grundig introduktion til studieretninger og valgfag
 10. indkalder vi alle nye elever til ”evalueringssamtale” med fokus på at drøfte tanker om studieretningsvalg med en teamlærer
 11. holder vi idrætsdag med efterfølgende fest for alle elever på skolen.

Studieretningsstarten i november

I begyndelsen af november påbegyndes studieretningsforløbet, og alle elever blandes påny i nye klasser.

Som en del af overgangen til studieretningsklasserne afholder vi “Intro 2”, hvor vi

 1. udpeger teamlærere, der så vidt muligt følger samme klasse i hele studieretningsforløbet
 2. udpeger O/T’er fra lignende studieretningsklasser, der kan hjælpe i forhold til sociale tiltag og orientere om studieretningsforløbet
 3. arbejder mere med Ventilen, i forhold til trivsel, mistrivsel og fællesskabende aktiviteter – herunder sammensætter nye makkerskaber og makkerskabsgrupper
 4. i fællesskab laver regler for den enkelte klasse
 5. afholder studiemoduler med fokus på det sociale samspil i klassen – i studiemodulerne er begge eller en af klassens teamlærere til stede
 6. arrangerer ”Intro 2”-aktiviteter, som ryster de nye klasser godt sammen, inden undervisningen i studieretningerne påbegyndes
 7. laver et klassearrangement med fælles spisning (uden alkohol)
 8. indkalder alle elever til samtaler – dels med en studievejleder og dels med en af teamlærerne.

Hvad forventer vi af dig?

Alle elever har et ansvar for trivslen i en klasse

På Sct. Knuds Gymnasium mener vi det, når det i Studie- og ordensreglerne fremgår, at man skal behandle hinanden ordentligt. Konkret er det formuleret således:

Du skal i forholdet til andre udvise almindelig ordentlig adfærd, hvilket blandt andet indebærer at behandle andre med respekt, ligeværdighed og tolerance, så skolen er et trygt sted at være.

Det betyder følgende:

 1. Du respekterer andre mennesker
 2. Du bagtaler ikke andre
 3. Du lytter ikke til sladder om andre
 4. Du ekskluderer ikke klassekammerater fra klassefælleskabet
 5. Du siger fra, hvis kammerater ikke udviser almindelig ordentlig adfærd.

Hvis ledelsen bliver opmærksom på, at konkrete elever ikke efterlever disse forventninger, vil skolens Studie- og ordensregler blive taget i brug. Det betyder, at man som minimum får en advarsel. Ultimativt kan det ved gentagelser betyde, at man ikke kan fortsætte med at være elev på Sct. Knuds Gymnasium.

En opfordring til alle elever

 • Vær opmærksom på, hvordan du selv taler til og om andre mennesker, herunder om dine klassekammerater.
 • Stop andre, der sladrer til dig om andre mennesker, herunder dine klassekammerater. Mind dem i stedet om, at det rigtige er at tale med den person, man sladrer om, så en konflikt kan blive løst.
 • Kontakt din studievejleder eller dine teamlærere, hvis du oplever, at konkrete klassekammerater fortsætter med ikke at udvise almindelig ordentlig adfærd

Hjælp dig selv og andre med at sikre, at gymnasieårene på Knud bliver fine!

Generelle trivselsfremmende tiltag på skolen

Når studieretningsforløbet er godt i gang, er det fortsat vigtigt at holde fokus på, at alle trives og har det godt på skolen. Det er de følgende trivselsfremmende tiltag gode eksempler på.

 • Der er et klasseteam omkring alle klasser, der har til formål at have fokus på klassens og elevernes trivsel
 • For at sikre at alle elever har et tilholdssted i kantinen, har alle klasser et stambord
 • For at møde elever fra andre klasser, og bl.a. for at underbygge dette i en faglig kontekst tilrettelægger vi på tværs af klasserne hvert år studieretningsfagdage eller temadage for beslægtede studieretninger, hvor elever med samme studieretning mødes på tværs om faglige emner
 • Vi har en række tilbud på tværs af klasserne efter skoletid, fx frivillig undervisning i idræt, musik og andre fag, og hvert år opsætter eleverne i samarbejde med lærere skolens musical, hvor alle interesserede kan deltage på tværs af klasser og årgange
 • Vi tilbyder lektiehjælp for alle og mentorer, når der er behov – samt ekstra udfordringer for meget motiverede elever.
 • Skolens festforening, Sct. Knuds Lauget (SKL), arrangerer ca. fem skolefester om året, og Caféudvalget arrangerer som supplement dertil et tilsvarende antal fredagscaféer
 • Elevrådet, Trivselsudvalget og SKL arrangerer løbende forskellige arrangementer – fx valgaften, filmaften, fodboldaften, seriemaraton
 • Vi har en række tilbud med eksterne samarbejdspartnere om tilbud på tværs af fag og årgange – fx:
  • Globale Gymnasier, der på skolen har en elevgruppe, som arrangerer forskellige aktiviteter – ofte i samarbejde med skolens udvekslingsstuderende
  • Eventyrløbet – ofte med 150-200 elever og ansatte
  • OS-samarbejdet. Sct. Knuds Gymnasium en af de fire STX-skoler i Odense stx og hf (OS), der arrangerer forskellige tilbud i akademier og det fælles event Regattaen i Odense Havn, hvor alle elever fra de fire skoler deltager.

Fraværet følges løbende af rektor og studievejleder med henblik på hurtigt at kunne spotte begyndende problemer, og to til tre gange årligt afholdes elevsamtaler med alle elever, så der både er fokus på faglig udvikling og elevens trivsel.

Endelig gennemfører vi de lovpligtige elevtrivselsundersøgelser, der bl.a. sammenligner trivslen blandt eleverne med andre gymnasier, og indgår i ungeprofil-undersøgelsen i samarbejde med Odense Kommune.

Studievejlederens rolle

Alle elever har via deres klassetilhørsforhold en studievejleder tilknyttet. Studievejlederen har fast træffetid, men kan derudover kontaktes via mail eller besked i Lectio, og der kan aftales møder på andre tidspunkter end i træffetiden.

Klassens studievejleder deltager efter behov i studiemoduler, så det sikres, at alle elever føler tilknytning til studievejlederen, og klasseteamet og studievejlederen er i løbende kontakt bl.a. i forbindelse med lærerforsamlingsmøder ved karaktergivning, hvor både enkeltelever og klassen som helhed drøftes.

Vores opmærksomhedspunkter

Fordi vi har et særligt fokus på trivsel, er der en række punkter, som lærerne særligt i introduktionsperioden og i de første uger af studieretningsforløbet er opmærksomme på:

 1. Ser alle elever ud til at trives?
 2. Er der elever, der virker mutte og undvigende i forhold til skolens sociale tiltag?
 3. Er der påfaldende meget fravær hos enkelte elever?
 4. Er der elever, der holder sig meget for sig selv, fx hellere søger PC og mobil end kammerater i frikvartererne?
 5. Er der elever, der på påfaldende vis ændrer adfærd og udtryk?
 6. Er der elever med en stærk udadrettet adfærd, som kan virke forstyrrende og/eller dominerende?

Hvis enkelte elever af den ene eller anden grund vækker bekymring, kan læreren enten tage en snak med vedkommende eller elevens studievejleder.

Med disse tiltag håber vi, at du også vil synes, at Sct. Knuds Gymnasium er et godt sted at være og lære.