Er du afsender af post til skolen, bestyrelsesmedlem, brobygger, censor, foredragsholder, gæst, jobansøger, leverandør, praktikant mv.:

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Sct. Knuds Gymnasiumbehandler i forbindelse med vores drift og administration oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har skrevet til, sendt os en jobansøgning, besøgt, kommunikeret eller samarbejdet med Sct. Knuds Gymnasium, eller hvis vores drift og administration i øvrigt har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig.

Du kan læse nedenfor, hvilke oplysninger om dig, vi må bruge, og hvad dine rettigheder er.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Sct. Knuds Gymnasium behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, fx dine kontaktinformationer samt de oplysninger, der er årsagen til dit ophold på skolen eller din henvendelse.

Hvis du er brobygger, praktikant, censor, eller hvis du modtager et honorar fra os som fx foredragsholder eller bestyrelsesmedlem, registrerer vi også dit CPR-nummer.

Sct. Knuds Gymnasium kan også indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv, hvis vi har hjemmel til det i lovgivningen, eller du selv har givet samtykke til det på forhånd.

Hvis du opholder dig i et område, hvor der er kameraovervågning, kan du også blive filmet. Områderne med kameraovervågning er synligt skiltet.

Vi fotograferer og videofilmer på skolens område som led i illustrationen af Sct. Knuds Gymnasiums hverdag, arrangementer og højdepunkter. Der vil primært være tale om situations- og stemningsfotos samt –film. Disse fotos og film kan efter omstændighederne blive offentliggjort på vores hjemmeside og via forskellige medier (fx skolens profiler på sociale medier, i trykte publikationer, på plakater, reklamer, bannere, på skolens info-skærme samt i artikler i fx dagblade, aviser og på tv).

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet som beskrevet, kan du sige det til fotografen, men derudover skal du også selv være opmærksom på at holde dig ude af situationer, hvor der fotograferes eller filmes. Hvis du ved en fejl alligevel bliver fotograferet eller filmet og fotoet/filmen bliver vist fx på vores hjemmeside, kan du altid henvende dig til skolens administration og bede om at få visningen fjernet.

Hvor behandles dine personoplysninger?

De personoplysninger, som Sct. Knuds Gymnasium behandler, vil blive behandlet og opbevaret i skolens IT-systemer, hvortil kun skolens medarbejdere med tjenstlige opgaver, der konkret berettiger til det, har adgang.

Dine rettigheder

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her.

Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens administration eller skolens databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor).

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig), samt hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Sct. Knuds Gymnasiums behov for at kunne dokumentere vores administration og drift. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra udgangen af det kalenderår, registreringen angår. Optagelser fra kameraovervågning opbevares maksimalt i 6 måneder, hvorefter de slettes.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: du skal kontakte skolens administration eller skolens databeskyttelsesrådgiver på mail dpo@gfadm.dk og oplyse, hvilken ret du ønsker at gøre brug af, og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Formalia

Sct. Knuds Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende mailadresse dpo@gfadm.dk eller telefonnummer 41147862.

Klageadgang

Du kan klage over Sct. Knuds Gymnasiums behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.