Vores værdigrundlag

Begejstring for viden og forståelse

Undervisningen tilrettelægges, så den fremmer elevernes begejstring for viden og forståelse og giver eleverne en tidssvarende almendannende og studieforberedende undervisning.

Det betyder:

 • at eleverne oplever varierende og aktiverende undervisningsformer
 • at undervisningsmaterialerne er aktuelle
 • at eleverne gennem regelmæssig undervisningsevaluering har indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse
 • at skolen prioriterer et velfungerende studiemiljø
 • at eleverne udfordres fagligt både i fagene, gennem fællesarrangementer og besøg ud af huset
 • at skolen gennem kontakt med aftagerinstitutioner har viden om de krav, vores studenter skal honorere.

Et velfungerende socialt miljø

Skolen understøtter et velfungerende og udviklende socialt miljø for både elever og ansatte både i forbindelsen med undervisningen og i aktiviteterne efter skoletid, og at den almindelige adfærd og omgangsform på alle niveauer foregår i en åben og fri atmosfære præget af dialog, gensidig respekt og tillid.

Det betyder:

 • at skolen arbejder aktivt med at etablere en positiv klasserumskultur
 • at personale og ledelse griber aktivt ind over for uhensigtsmæssig adfærd
 • at al kommunikation foregår i et ordentligt sprog og en ordentlig tone
 • at eleverne er trygge ved at henvende sig til deres lærere, og at eleverne behandles ens uanset deres individuelle forskelligheder
 • at skolen tilbyder et varieret udbud af aktiviteter og arrangementer efter skoletid
 • at der arrangeres aktiviteter på tværs af klasserne.

Udvikling af selvstændighed, ansvarlighed og refleksion

Skolens aktiviteter bidrager til at udvikle elevernes selvstændighed, ansvarlighed og reflektoriske evner.

Det betyder :

 • at undervisningen i alle fag og projektforløb gennem bevidst progression fremmer elevernes selvstændige arbejde
 • at undervisningen i alle fag og projekter udfordrer elevernes selvstændige stillingstagen og refleksion
 • at eleverne tildeles selvstændigt ansvar i så stort omfang som muligt
 • at eleverne møder krav om ansvarlighed i forhold til skolearbejde og sociale relationer.

Elevernes forståelse af sig selv som betydningsfulde

Der er fokus på at udvikle elevernes forståelse af sig selv som betydningsfulde individer både i forhold til det nære samfund, det danske samfund og det internationale samfund med udgangspunkt i et skolefællesskab præget af ligeværdighed og accept af forskellighed.

Det betyder:

 • at der bliver lyttet til elevernes meninger, og at de har indflydelse på skolen i kraft af forslag og idéer
 • at skolen samarbejder med institutioner og virksomheder i lokalområdet
 • at skolen deltager aktivt i internationalt samarbejde og prioriterer studieture til andre lande
 • at eleverne motiveres til videregående uddannelse.

Undervisning baseret på viden og pædagogisk kvalitet

Undervisningen er funderet i dybtgående viden og pædagogisk kvalitet, og den varetages af veluddannede og kompetente undervisere, der stimuleres til deltagelse i kompetenceudviklende aktiviteter.

Det betyder:

 • at skolen tiltrækker og fastholder lærere med de bedste faglige og pædagogiske kvalifikationer
 • at både faglige og pædagogiske kompetencer vægtes højt i forbindelse med ansættelser
 • at skolen prioriterer pædagogisk udvikling gennem efteruddannelse og interne arrangementer
 • at skolens organisation fremmer videndeling
 • at der lægges vægt på en veludviklet evalueringskultur
 • at der afsættes midler til en uges efteruddannelse pr. år pr. ansat
 • at skolen støtter lærernes deltagelse i faglige udviklingsaktiviteter.

Åbenhed, gennemskuelighed og demokrati

Skolens organisationsstruktur er præget af åbenhed og gennemskuelighed samt demokratisk medindflydelse for både elever og ansatte.

Det betyder:

 • at skolen aktivt støtter elevrådet og elevernes medindflydelse i skolens organisationsstruktur
 • at skolens elever og ansatte er velinformerede om skolens organisationsstruktur og om de beslutninger, der træffes
 • at alle relevante informationer er tilgængelige i en overskuelig og lettilgængelig form.