Oversigt over lovpligtigt indhold på skolens hjemmeside

Scroll ned

Formkrav til institutionernes hjemmesider

 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne.
 2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.
 4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik.

Adgangskrav til videregående uddannelse

Du kan se de specifikke adgangskrav, der gælder for hver enkelt uddannelse, i de enkelte uddannelsesartikler UddannelsesGuiden.

Vedr. adgangskrav til

Antimobbestrategi

Institutionen har pligt til at fastsætte en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning, jf. bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, § 1b. Strategien skal fremgå på institutionens hjemmeside.

På Sct. Knuds Gymnasium er antimobbestrategien en del af skolens Studie- og Ordensregler.

Deltagerbetaling

Som en del af oplysningspligten efter optagelsesbekendtgørelsen, skal information om deltagerbetaling ligge på regionsrådets eller institutionens hjemmeside. Det omfatter oplysning om deltagerbetaling for ekskursioner omfattet af mødepligt og deltagerbetaling for ekskursioner, der er frivillige, og hvor institutionen skal tilbyde alternativ undervisning, hvis eleven ikke deltager.
Derudover skal oplysninger om  elev-/kursistbetaling for visse undervisningsmidler m.v. også fremgå af regionsrådets eller institutionens hjemmeside.

På Sct. Knuds Gymnasium har vi et loft på deltagerbetaling for studierejser på 4500 Kr. ved 2.g-rejser og 3000 Kr. i 3.g-rejser. Deltagelse i studierejser i de internationale studieretninger er undtaget herfra og holder sig som oftest på en samlet udgift på 18000 Kr. for det samlede forløb.

Se Studierejser og Internationale studieretninger.

På ekskursioner kan skolen afkræve deltagerbetaling fra eleven i henhold til LBK nr 1182 af 17. august 2022, §46, som fastslår, at elever kan afkræves betaling for deltagelse i ekskursioner, der indgår som en del af undervisningen. Der kan dog ikke kræves betaling for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Skolen har med andre ord mulighed for at afkræve deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner m.v. eller den kan vælge selv at afholde transportudgifterne/transportere eleverne i skolens egne køretøjer. Med hensyn til deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner, er der et beløbsloft på 90 Kr. (50 Kr. 1998-niveau)

Udgifter til undervisningsmidler afholdes af skolen, men du skal selv i begrænset omfang anskaffe en del af undervisningsmidlerne. Du må forvente en udgift på op til 2500 Kr., og at en del af anskaffelserne vil finde sted ved skolestart i august.
Det er vigtigt, at du har anskaffet dig en PC/MAC inden skolestart, som du kan bruge i undervisningen. Vi fraråder Chromebook, som ikke er fuldt kompatibel med skolens IT-systemer, og som du ikke kan bruge til prøver og eksaminer, hvor du i udgangspunktet ikke må have adgang til internettet.
På Sct. Knuds Gymnasium tilbyder vi endvidere Cambridge Advanced English som et særligt forløb med delvis egenbetaling – se Cambridge English.

Se også BEK nr 1711 af 20/12/2006. 

Fastholdelsesstrategi

Institutionen fastlægger retningslinjer for sit arbejde med at sikre et sundt læringsmiljø, hvor eleverne trives, og med at fastholde elever i uddannelse, herunder om institutionens arbejde med at nedbringe elevernes frafald fra uddannelsen, jf. § 50 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Det følger af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., at uddannelsesinstitutionerne har pligt til at oplyse om indsatsområder på institutionens hjemmeside. Dette gælder også retningslinjer for fastholdelsesarbejdet.

Se uddannelsesstatistik.dk

Se Trivsel, Elevtrivsel og undervisningsmiljø, Fastholdelse og fravær samt undersider til disse sider.

Se også Kvalitetsudviklingssystem

Gymnasial supplering

Oplysning om undervisning og prøver varetages af de såkaldte GS-koordinatorer.

I Odense udbydes Gymnasial supplering på Odense Katedralskole.
Se Uddannelsesguiden > Gymnasiale suppleringskurser (GSK) og Om GSK.

Individuel kompetencevurdering

Ifølge bekendtgørelsen om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i relation til fag i almen voksenuddannelse og almengymnasial uddannelse skal institutionen på sin hjemmeside offentliggøre de metoder og procedurer, som institutionen anvender ved individuel kompetencevurdering.

Se LBK nr. 606 af 23. maj 2019, Kapitel 13 og Evaluering.
Elever, der afbryder uddannelsen, kan henvende sig til skolen med henblik på at få dokumentation for afsluttede fag – herunder evt. merit for et fags lavere niveauer.

Kvalitetsudviklingssystem

Institutionen skal fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forbindelse med uddannelsen og undervisningen.

Evalueringsstrategi: Institutionen skal udarbejde en evalueringsstrategi, der fastlægger rammerne for dens interne, regelmæssige evaluering af undervisningen og elevernes faglige standpunkt og udvikling, jf. § 19 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Strategien skal være tilgængelig på institutionens hjemmeside.

Skolens evalueringsstrategi er indarbejdet i Kvalitetssikringssystemet, Se Evaluering.

Selvevaluering: Institutionens kvalitetssystem skal indeholde en procedure for en årlig selvevaluering.

Se Kvalitetssikring

Opfølgningsplaner: Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser fastslår, at institutionen på grundlag af selvevalueringen årligt skal udarbejde en skriftlig opfølgningsplan, som skal indeholde oplysninger om ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Institutionen skal desuden udarbejde en beskrivelse af hvilke handlinger, institutionen iværksætter som led i opfølgningen, og hvordan disse iværksættes og evalueres. 
De seneste tre års opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Se Kvalitetssikring

Trivselsmålinger: Som led i institutionens selvevaluering gennemfører institutionen årligt en måling af elevernes trivsel, jf. § 63 i bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser.
Institutionen offentliggør resultaterne af målingen på sin hjemmeside uden oplysninger, som kan henføres til enkeltindivider.

Se Trivsel > Seneste trivselsmåling

Nøgletal

I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal uddannelsesinstitutionens nøgletal fremgå af institutionens hjemmesider. For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene:

 • Antal fuldførte og fuldførelsesprocent
 • Overgang til uddannelse 
 • Karakterer.

Loven bestemmer, at institutionerne skal anvende centrale databaser. For de institutioner, der er omfattet af denne vejledning, skal tallene hentes fra Datavarehuset via uddannelsesstatistik.dk.

Se Nøgletal og Kvalitetssikring og resultatvurderingElevernes overgangsfrekvens til videregående uddannelse

Optagelse

Reglerne om optagelse på de gymnasiale uddannelser fremgår af optagelsesbekendtgørelsen. Heri pålægges regionsrådet i samarbejde med institutionen at informere om undervisningstilbud. Oplysningerne skal findes på regionsrådets eller institutionens hjemmesider.
Informationen skal blandt andet omfatte optagelsesbetingelser og fordelingskriterier i forhold til den treårige uddannelse til stx.
Institutionen skal også på sin hjemmeside give generel information om indholdet og tilrettelæggelsen af den obligatoriske optagelsesprøve.

Se Regler om optagelse, Optagelsesprøve og Fordeling af elever.

Du kan læse mere om reglerne for optagelse på følgende links:

Prøver og eksamen

Reglerne for, hvilke oplysninger der skal findes på institutionens hjemmeside i relation til prøver og eksamen, findes i almeneksamensbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indeholder i § 6 en præcis angivelse af, hvilke oplysninger der skal findes på hjemmesiden om prøver og eksamen.

Se BEK nr. 343 af 8. april 2016, Kapitel 2, §6 og Eksamensregler.

Studie- og ordensregler

Ifølge bekendtgørelsen om studie- og ordensregler skal institutionens studie- og ordensregler fremgå af institutionens hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om institutionen.
Betingelsen om studieaktivitet i relation til SU-reglerne bør fremgå enten af studie- og ordensreglerne eller et andet centralt sted på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Se skolens Studie- og ordensregler – herunder 3.b Sanktioner i relation til studiereglerne vedr. at miste retten til at modtage SU.

Studieplaner

De enkelte studieplaner skal omfatte alle klassens fag og forløb m.v. og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer. Studieplanen justeres løbende og skal formidles på institutionens hjemmeside.

Se Studieplaner og undervisningsbeskrivelser.

Studieretninger

Institutionens udbud af studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Se Studieretninger og prøv vores studieretningsgenerator.

Uddannelsesmål

Med henblik på at opfylde informationspligten på institutionens hjemmeside om de enkelte uddannelsesmål henvises til mål og indhold for de enkelte fag, der fremgår af læreplanerne.

Se fagrækkens læreplaner og læreplaner for valgfag.

Uddannelsesudbud

Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. 

På Sct. Knuds Gymnasium udbyder vi den treårige stx-uddannelse. Se underpunkter herunder for

Valgfag

Institutionens udbud af valgfag skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. Institutionens udmelding skal for det enkelte valgfag indeholde oplysning om, hvorvidt faget indgår som et specifikt adgangskrav på bestemte videregående uddannelser.

Se Valgfag og prøv vores studieretningsgenerator.

Se Adgangskrav til videregående uddannelser for evt. konkrete krav af (valg-)fag og niveau.

Følgende valgfag er ikke i sig selv adgangsgivende til videregående uddannelser:

 • Billedkunst
 • Design og arkitektur
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi
 • Idræt
 • Informatik
 • Mediefag
 • Musik
 • Psykologi
 • Religion
 • Retorik