Velkommen som censor
på Sct. Knuds Gymnasium

Scroll ned

Adgang til undervisningsbeskrivelser

Som censor finder du undervisningsbeskrivelsen til dit hold på Lectios forside:

Gå til Lectio og

  • klik på Undervisningsbeskrivelser (nederste menupunkt)
  • find dit hold (hvis du kender holdets navn, kan det hurtigt søges frem vha. Ctrl + F / cmd + F).

Lectio viser ikke den del af undervisningsbeskrivelsen, der er gennemgået i grundforløbet. Hvis der i prøvematerialet er eksamensspørgsmål, der relaterer direkte til gennemgået stof i grundforløbet, fremsender læreren en udskrift af grundforløbets undervisningsbeskrivelse sammen med eksamensspørgsmålene.
Du er naturligvis altid velkommen til at efterspørge undervisningsbeskrivelsen fra grundforløbet hos din eksaminator.

Når du ankommer til skolen, bedes du henvende dig på kontoret på 1. sal i hovedbygningen.

Skolen byder på kaffe/rundstykke og frokostbuffet.

Censoradgang til digitale læremidler.

Digitalt materiale til eksaminer

Særlige regler for afholdelse af visse prøver i sommerterminen 2022

I sommereksamensterminen 2022 er der jf. BEK nr 401 af 30/03/2022 mulighed for at afvige i læreplanskrav i forhold til antal af eksamensspørgsmål og -emner. Det fremgår af bekendtgørelsens afsnit Midlertidig mulighed for fleksibilitet ved mundtlige prøver, §17:

Stk. 2. Institutionen undlader at formulere prøvespørgsmål til de dele af faget, … , som … er gennemført … fx hvori der alene er givet nødundervisning uden fysisk fremmøde. Det er en betingelse, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, … hvilke temaer, emner eller forløb, der … udelades af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven.

Du kan derfor som censor følge beskrivelsen øverst på denne side til undervisningsbeskrivelsen i Lectio og orientere dig om evt. udeladelser. Du er altid velkommen til at henvende dig til eksaminator med spørgsmål dertil.

Offentlig transport

Busser
Rutebilen 110-111 standser ved Sct. Knuds Gymnasium, og rutebilen 141 fra Fåborg standser ved Dalumvej/Skovalleen (ca. 20 min. gang til skolen).
Se de aktuelle busplaner på bybussen.dk.

Toget fra Svendborg standser ved Fruens Bøge Station (ca. 15 min. gang til skolen).

Parkering

Biler skal parkeres inden for de afmærkede båse. Er P-pladsen fyldt op, må parkering ske uden for skolens område.

På gensyn på Sct. Knuds Gymnasium