ABC

Alfabetisk ordnet liste med informationer og praktiske oplysninger om Sct. Knuds Gymnasium.
Brug oversigten til højre.

 

Administration og ledelse
Ledelsen består af
Rektor Susan Mose (SU)
Vicerektor Thomas Secher Lund (TL)
Uddannelsesledere: Jesper Bang-Jensen (JB), Mette Foldager (MF), Rikke Juel Enemærke (RE)
Økonomi- og administrationsleder Jeppe Bergstedt (Jebe)

De har ingen faste træffetider men kan som regel træffes på deres kontorer i løbet af dagen og altid efter aftale.

Administrationen består desuden af Hanne Lehnskov Lange, Annette Schrøder, Anette Frydenlund og Lene Pedersen.

Åbningstider:
Mandag – fredag: 7:30-14:00 (frokostpause i tidsrummet 12:10-12:45)
Spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte) behandles tirsdag og torsdag mellem 9:30 og 12:00. Du kan også finde information om SU her på hjemmesiden.

Skolebetjent, Henrik Nielsen, skolebetjent, Anders Spliid og ejendomsserviceteknikerelev, Michael Rolskov Rod, finder du på kontoret i kælderen mellem 12:00 og 12:30.

Beredskabsplan
Skolen har en såkaldt beredskabsplan, som giver instrukser ved evt. brand/ulykker. Planen hænger i alle klasselokaler, og du vil blive orienteret om denne i begyndelsen af 1.g.
Læs mere: Beredskabsplan

Bestyrelsen
Se oplysninger om bestyrelsens sammensætning samt referater fra afholdte møder: Klik

Bibliotek
Læs om biblioteket.

Bogudlån
Udlån af bøger til undervisning administreres fra bogdepotet i kælderen af Søren Mogensen.
Læs mere ...

Bus- og togforbindelser
 Find køreplaner på http://www.fynbus.dk
Læs mere ...

Edb
Skolen råder over et antal pc'er. Maskinerne kan frit benyttes, når de ikke er reserveret til undervisning. Alle brugere har individuelt login. 
Brugernavn: UNIlogin@edu.sctknud-gym.dk
Adgangskode: Den kode du bruger til Office 365
Der er fra alle pc'er adgang til internet og intranet. Internettet kan frit benyttes, når blot sædvanlige etiske regler overholdes. Du er personligt ansvarlig for overholdelse af gældende love og regler for brug af skolens maskiner.
Skolens har trådløst netværk. Det hedder SKOLENET, og for at få adgang til netværket skal du logge på med UNIlogin@edu.sctknud-gym.dk

Elevråd
Elevrådet er til for at varetage elevernes interesser og behandler aktuelle sager og projekter, der bl.a. forelægges af skolens elever, lærerne, ledelsen eller elevorganisationerne. Elevrådet vælges af eleverne. Til skoles bestyrelse vælges 2 elever, der samtidig fungerer som elevrådets formand og næstformand. Endvidere vælges elever til hvert af skolens skoleudvalg samt elevrådet. Ud over elevrådet vælges en klasserepræsentant fra hver klasse, der via stormøder sørger for kommunikationen mellem klasserne og elevrådet.
Elevrådet har tilknyttet to ledelsesrepræsentanter.

Facebook
Skolen har en officiel Facebookside – hvis du 'synes godt om' denne, får du løbende aktuelle nyheder fra skolen samt adgang til billeder.

Ferieplan
Læs mere ...

Forsikringer
Skolen har ingen erstatningspligt for glemte eller bortkomne sager, ej heller for instrumenter, cykler eller motorkøretøjer. Du opfordres til at sørge for, at du, eventuelt gennem dine forældre, er ansvars -, tyveri - og ulykkesforsikret.

Forældremøder/forældresamarbejde
For 1.g afholdes i begyndelsen af skoleåret et forældremøde med det formål at præsentere skolen samt klassens lærere. Mødet ledes af lærerteamet. Elever deltager sammen med deres forældre.
I oktober/november/december afholdes i 1. g og 2.g forældrekonsultation, hvor forældre kan træffe klassens lærere og studievejleder til en samtale om skolegangen. I 3.g tilbydes elevsamtaler.

Forældreforeningen
Forældreforeningen afholder i løbet af året en række arrangementer for forældre, elever og ansatte på skolen. Arrangementerne annonceres bl.a. på hjemmesiden.
Forældreforeningens sammensætning ...

Fravær
Der er mødepligt til alle former for undervisning og fællesarrangementer inkl. morgensamlinger. Du har endvidere pligt til rettidigt at aflevere de skriftlige arbejder, du får for i de enkelte fag. Hvis du ikke afleverer dine skriftlige opgaver, kan du blive henvist til 'skrivestuen', hvor du har pligt til at møde op og få skrevet dine manglende opgaver. Læs mere i skolens studie –og ordensregler (se nedenfor).
Den enkelte lærer foretager fraværsregistrering ved hvert moduls begyndelse, og skolens administration laver løbende opgørelser over forsømmelserne. Du kan få oplysning om dit fravær på intranettet.
Se beskrivelse vedrørende forsømmelser ...

Frivillige aktiviteter
Skolen tilbyder en række frivillige aktiviteter bl.a. i fagene musik, billedkunst og idræt. Desuden er der mulighed for oprettelse af faglige/tværfaglige studiekredse, hvis der er tilstrækkelig stor interesse herfor. Se også under 'Lektiehjælp'. Nærmere besked om tidspunkt og tilmelding på intranettet, opslagstavler eller morgensamling.
Læs mere om særlige tilbud ...

Fritagelse for idræt
Hvis du skal fritages for al idrætsundervisning i hele skoleforløbet, skal dette dokumenteres med en særlig lægeattest, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Blanketten fås hos idrætslæreren, men du skal selv afholde udgifterne i forbindelse med attesteringen. Hvis fritagelsen kun er midlertidig eller delvis (fra enkelte discipliner), vil det ikke altid være nødvendigt med en lægeattest. Spørg din idrætslærer om, hvordan du skal forholde dig.

Garderobe/skabe
Du har også mulighed for at leje et skab til bøger, tasker, tøj, småting m.v. Skabene lejes for et skoleår ad gangen. Nærmere besked følger ved skoleårets begyndelse.

Glemte sager
Henvendelse kan ske til Henrik eller Anders i værkstedet i underetagen.

Hjemmeside/intranet
På skolens hjemmeside www.sctknud-gym.dk finder du aktuel information, praktiske oplysninger og link til intranettet mv.
Der findes også en mobil-udgave af www.sctknud-gym.dk.
Du har pligt til at orientere dig via intranettet mindst én gang om dagen.

Infoskærme
Skolen har tre store info-skærme placeret ved hovedindgangen, bagindgangen (nord) og i forrummet til elevkantinen. Her finder du dagligt skemaændringer og aktuelle nyheder fra skolens Facebookside og Instragram . Du kan også se en speciel udgave af TV2 News (dog uden lyd). Det er vigtigt, at du dagligt holder dig orienteret om skemaændringer og nyheder via skærmene eller på intranettet O365's forside.

Lectio
Lectio er navnet på det administrative system, som vi anvender på skolen til skemalægning mm. Alle elever og ansatte på skolen logger individuelt på Lectio via skolens intranet, O365. I begyndelsen af 1.g får du et personligt login og en introduktion til Lectio. Via Lectio kan du bl.a. aflevere opgaver til læreren og få dem rettede tilbage. Du kan ligeledes se din studieplan (oversigt over læst stof).

Lektiehjælp, ekstra undervisning m.m.
Skolens tilbyder lektiehjælp efter skole, hvor der er lærere til stede. I perioder op til de større skriftlige opgaver (SRP, AT) er der ligeledes mulighed for vejledning i opgaveskrivning. Skolen tilbyder også hjælp til dig, som har særlige behov fx i matematik eller engelsk. Læs mere om skolens tilbud om ekstra undervisning på intranettet.
Lektiehjælp annonceres i den elektroniske kalender på intranettet og på morgensamlinger.

Læsevejleder
Du har mulighed for at få hjælp til stave- og læsefærdigheder hos skolens læsevejleder. Din dansklærer kan formidle kontakten.
Læs mere her på hjemmesiden ...

Oprydning
Det er et fælles ansvar at holde orden i klasselokalerne og på opholdsarealerne ude som inde, og derfor er mottoet: Ryd op efter dig!
Klasserne har på skift ansvar for, at alle stole i kantinen og i aula er hængt op. Ugens 'oprydningsklasser' kan ses på intranettet samt på skolens infoskærme.
Når et klasselokale forlades efter en lektion, skal alle stole være sat på plads og al affald fjernet.
Se i øvrigt 'Ordensregler'.

Organisationsplan
Du finder skolens organisationsplan på intranettet i dokumentarkivet. Her kan du bl.a. se en oversigt over skolens udvalgsstruktur.

Parkering
Biler skal parkeres inden for de afmærkede båse. Er P-pladsen fyldt op, må parkering ske uden for skolens område.
Cykler mm. skal parkeres i cykelstativerne og må ikke anbringes op ad bygningerne. Cykler, der anbringes ureglementeret, vil blive fjernet.

Pias Pitstop
Læs mere om kantinen ...

Privatlivspolitik
I privatlivspolitikken forklarer vi dig, hvordan vi bruger de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger vores hjemmeside.

Ringetider
1. modul kl. 8:00 - 9:35
2. modul kl. 9:50 - 11:25
3. modul kl. 11:55 - 13:30
4. modul kl. 13:40 - 15:15
5. modul kl. 15:20 - 16:05 (45 min)
6. modul kl. 16:05 - 16.55 (50 min)

Rygning
Skolen er røgfri. Der må ifølge regeringens rygelov pr. 15. august 2012 ikke ryges på skolens område.

Sct. Knud Lauget - SKL
SKL er en forening for elever og lærere. Foreningens formål er at stå for arrangementer af underholdende, festlig eller kunstnerisk art. Medlemskort købes i begyndelsen af skoleåret og koster ca. 50 kr. Du finder også SKL på Facebook.
Se SKL's sammensætning her.

Skemaændringer
Skemaændringer, eksempelvis pga. en lærers sygdom, 'ud af huset' aktiviteter og lokaleændringer bekendtgøres på Lectio og på infoskærme ved hovedindgangen og ved udgangen mod nord. Du har pligt til selv at orientere dig om skemaændringer.

SkoDa
SkoDa er skolernes databaseservice, og du har her adgang til søgning i diverse databaser fx Fakta-link (leksikon), Info-media (aviser), pressefotos mv. Du får som elev på skolen adgang til SkoDa via intranettet under menuen 'Diverse'.

Statens Uddannelsesstøtte - SU
Gennem Statens Uddannelsesstøtte kan du søge om stipendium og studielån.
Se vejledning her.
Administrationskontoret har åbent for SU-henvendelser tirsdag og torsdag kl. 9:30 - 12:00. Du skal være fyldt 18 år for at kunne få tildelt støtte. I begyndelsen af skoleåret vil der blive givet nærmere orientering om SU.

Studie- og ordensregler
Ifølge bekendtgørelsen skal skolen have et sæt af 'studie- og ordensregler', som alle elever har pligt til at følge. Studie- og ordensreglerne godkendes af skolens bestyrelse og kan læses her.

Studieplanen
Studieplanen er en oversigt over, hvordan din undervisning løbende planlægges, gennemføres og evalueres. Studieplanen omfatter alle klassens fag og deres samspil for bl.a. at sikre progression og variation i arbejdsformer. Studieplanen finder du i Lectio.
Du kan læse mere om studieplanen i bekendtgørelsen for stx.

Studierapporten
Studierapporten er en oversigt over dine AT-forløb – og som du selv løbende skal opdatere.

Studievejledning
Skolen har fire studievejledere, der træffes på studievejlederkontoret i de faste træffetider eller efter aftale. Hver klasse har en fast studievejleder, der skal vejlede eleverne om faglige, sociale, økonomiske og personlige forhold i løbet af skoletiden.
Vejledningen sker i form af timer med hele klassen eller gennem samtaler med den enkelte elev. Forældrene kan også kontakte studievejlederne, evt. gennem skolens administrationskontor.
Se navneoversigten her.

Telefonnumre
Se under 'Kontakt'.
Telefonbesked til elever modtages normalt ikke.

Ungdomskort 
Med et ungdomskort kan du rejse billigt til og fra dit uddannelsessted. Derudover giver ungdomskort dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.
Læs mere på http://www.ungdomskort.dk