Politik om videoovervågning på Sct. Knuds Gymnasium

Scroll ned
Hurtig navigation

På Sct. Knuds Gymnasium er der opsat tv-overvågning. Nedenfor kan du læse hvorfor. Du kan også læse, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi får via tv-optagelserne, og hvad dine rettigheder er, hvis du har opholdt dig i et tv-overvåget område.

Hvilke personoplysninger registrerer vi, og hvad er formålet?

Formålet med overvågningen er forebygge og opklare kriminalitet og hærværk på skolens område.

Tv-optagelsen aktiveres, når der er bevægelse foran kameraet. Hvis du opholder dig i et område, hvor der er tv-overvågning, kan du blive filmet. Det er markeret med skiltning, at der foretages tv-overvågning. Skiltene er opsat i umiddelbar nærhed af de opsatte kameraer. Skiltene viser et billede af et kamera.

Optagelserne bliver gennemgået ved stikprøvekontrol eller ved konkret konstateret eller konkret mistænkt kriminalitet (fx tyveri, indbrud, hærværk eller personrettet kriminalitet) eller anden ureglementeret adfærd. Optagelserne bruges kun til ovennævnte formål. Optagelserne vil blive videregivet til politiet, hvis det skønnes relevant.

Hjemlen til at foretage tv-overvågning findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og e, samt i databeskyttelseslovens § 8. Hjemlen til videregivelse til politiet findes i databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Hvor behandles dine personoplysninger?

De personoplysninger, som Sct. Knuds Gymnasium behandler, vil blive behandlet og opbevaret i skolens IT-systemer, som kun få af skolens medarbejdere har adgang til.

Optagelser fra tv-overvågning opbevares i op til 30 dage, hvorefter de automatisk slettes. Optagelserne vil dog oftest være overskrevet med nye optagelser, inden der er gået 30 dage.

Dine rettigheder

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her. Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte kontoret eller skolens databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor).

Retten til indsigt

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig), samt hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse

Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning

Vi opbevarer tv-optagelserne i op til 30 dage, hvorefter de slettes automatisk. Vi har fastsat dette tidsrum ud fra hensynet til selve formålet med tv-overvågningen. Du kan i udgangspunktet ikke få slettet optagelse af dig efter kortere tid.

Sådan gør du brug af dine rettigheder

Du skal kontakte kontoret eller skolens databeskyttelsesrådgiver dpo@gfadm.dk og oplyse, hvilken ret du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønske ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Formalia

Sct. Knuds Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte kontoret eller skolens databeskyttelsesrådgiver.

Klageadgang

Du kan klage over Sct. Knuds Gymnasiums behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.