Sct. Knuds Gymnasiums Studie- og ordensregler

Ifølge Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser skal skolen have et sæt af ‘studie- og ordensregler’, som alle elever har pligt til at følge. Studie- og ordensreglerne godkendes af skolens bestyrelse.

Studie- og ordensregler som bladre-PDF

1. Regler for orden og samvær

1.a Rusmidler
1.b Røgfri skole
1.c Annoncering og handel
1.d Undervisningsmidler
1.e IT-faciliteter
1.f Konkrete adfærdsregler
1.g Mobning og ”netikette”
1.h Værnemidler
1.i Religiøse/ideologiske handlinger
1.j Salg, markedsføring/indsamling og besøg af eksterne
1.k Adfærd på skolens område

2. Studieregler

2.a Aktiv deltagelse i undervisningen
2.b Skriftlige opgaver
2.c Fritagelser
2.d Ekskursioner
2.e Elevtilstedeværelse
2.f Procedure for håndtering af forsømmelser
2.g Eksamen
2.h Snyd

3. Sanktioner

3.a Sanktioner i relation til reglerne for orden og samvær
3.b Sanktioner i relation til studiereglerne

4. Klagemuligheder

 


Skolens studie- og ordensregler er udarbejdet af Samarbejdsudvalget i dialog med Elevrådet og Pædagogisk Råd og efterfølgende besluttet i Bestyrelsen.

Studie- og ordensreglerne er gældende for elever, der er optaget på Sct. Knuds Gymnasium. Studie- og ordensreglerne gælder i forbindelse med undervisningstiden, hvad enten denne foregår på skolen eller på ekskursioner, og de kan bringes i anvendelse i situationer uden for undervisningstiden, når de involverede elever indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen, eller når deres adfærd skønnes at have betydning for forhold på skolen – fx elevernes trivsel.

Studie- og ordensreglerne har som overordnet formål at fremme studieaktiviteten samt bidrage til et positivt miljø, der fremmer elevernes indlæring og trivsel. Reglerne skal understøtte skolens grundlæggende værdier om faglig og personlig udvikling, et godt socialt miljø og en demokratisk kultur.

Eleverne skal orienteres af skolens ledelse om studie- og ordensreglerne og om konsekvenserne af manglende overholdelse af reglerne.


 

Pligt

Du har som elev pligt til at holde dig orienteret om reglerne. Denne pligt omfatter, at du umiddelbart og loyalt efterfølger de konkrete anvisninger, som skolen giver for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

1. Regler for orden og samvær

Du skal i forholdet til andre udvise almindelig ordentlig adfærd, hvilket blandt andet indebærer at behandle andre med respekt, ligeværdighed og tolerance, så skolen er et trygt sted at være. Eleverne skal bruge skolens undervisningssprog som det almindelige fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

 • Du har pligt til at efterkomme anvisninger fra skolens medarbejdere, om eller herunder hvornår fx mobiltelefoner og computere må anvendes i undervisningen.
 • Du har pligt til at efterleve de særlige regler, der i hvert enkelt tilfælde gælder i forbindelse med ekskursioner og studierejser.
 • Du har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at du har erstatningspligt, hvis du ødelægger skolens ejendom eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten er også gældende på ekskursioner og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen.
 • Beskadigelse af bygninger, inventar og apparatur af enhver art skal straks meddeles til kontoret eller til pedelpersonalet.
 • Du er forpligtet til at rydde op efter dig selv og at bidrage til, at skolen er præget af et rent miljø og god orden.
 • Du skal være påklædt, så man kan genkende dit ansigt (med undtagelse af udklædning til særlige arrangement efter aftale med skolen)
 • Det er ikke tilladt at flytte rundt på møbler og inventar uden aftale med ansatte på skolen. Oprindelig opstilling skal altid genetableres.

1.a Rusmidler

Euforiserende stoffer

Indtagelse af euforiserende stoffer som fx lattergas, lightergas, hash, amfetamin og kokain er ulovligt og indebærer en stor sundhedsfare med risiko for bl.a. fysisk og psykisk afhængighed. På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som fx fester, ekskursioner, idrætsdage og fredagscaféer er det derfor altid forbudt at indtage (herunder at møde påvirket op), besidde, sælge og/eller videregive enhver form for euforiserende stoffer. Skolen forbeholder sig ret til ved de nævnte arrangementer at foretage kontrol fx ved hjælp af strips.

Alkohol

Skolen ønsker ved hjælp af undervisning og almen information at bidrage til at fremme gode alkoholvaner, herunder at beskytte de unge mod uheldig omgang med alkohol jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkoholindtagelse.
Derfor har skolen indgået aftale med de fynske gymnasier om et fælles alkoholkodeks.

Skolen ønsker med sin rusmiddelpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på skolen, så der kan skabes et godt undervisningsmiljø. Derfor har vi følgende regler:

 • Det er ikke tilladt at indtage nogen form for rusmiddel i skoletiden eller at møde op på skolen eller til øvrige undervisningsrelaterede aktiviteter i påvirket tilstand, herunder skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område – fx praktikophold, ekskursioner, m.m.
 • Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol, fx ved skolens elevfester, caféaftener, koncerter, filmaftener, fredagscaféer mv. Der må efter aftale med skolens ledelse kun udskænkes fra producenten færdigblandede alkoholiske drikke og øl med en alkoholprocent på max. 5%. Du må ikke medbringe egne drikkevarer. Hvis du møder op til disse arrangementer i stærk påvirket tilstand, får du ikke adgang. Ligeledes kan dine forældre blive kontaktet og du blive sendt hjem, hvis du i løbet af et arrangement skønnes at være for beruset. Hvis du er under 16 år, eller hvis du skønnes meget beruset, kan du kun købe sodavand. Ved skolearrangementer vil der altid være personale til stede.
 • På studieture, ekskursioner o.l. ture må du ikke indtage nogen former for alkohol/rusmidler. Du må kun indtage alkohol efter dispensation fra rejselærerne, fx i forbindelse med en fællesspisning. Alle skal kunne deltage aktivt i turens program, og du skal derfor møde frisk og ædru til alle programpunkter. På hotellet må du ikke opbevare eller indtage alkohol/rusmidler på værelserne, og du skal tage hensyn til hotellets øvrige gæster. Du skal i øvrigt følge hotellets regler.

1.b Røgfri skole

Skolen er i alle sammenhænge røgfri indendørs. Udendørs er skolen altid røgfri i skoletiden, der normalt indbefatter tiden fra 07.30-16.15. I dette tidsrum er det heller ikke tilladt at ryge i nærheden af skolen. Skolens forbud gælder alle former for tobak, herunder snus, e-cigaretter, vandpibe o.l. Forbuddet gælder også i forbindelse med andre arrangementer på skolen, andre tidspunkter samt andre steder, med mindre noget andet eksplicit er udmeldt.

1.c Annoncering og handel

Du må ikke annoncere eller drive handel på skolens område eller digitale platforme. Reklamer for skolens interne arrangementer, fx fredagscafeer, årsfester og skoleforestillinger, må dog ophænges rundt omkring på skolen og skal fjernes, umiddelbart efter arrangementet er afholdt.

Du må kun reklamere på de fysiske opslagstavler efter tilladelse fra administrationen. Opslagstavlen ved hovedindgangen er forbeholdt skolens egne opslag.

Du må ikke hænge materiale op, som reklamerer for salg af varer fx tøj, skirejser, diskoteker, køreskoler m.m. Skolens ledelse kan dog dispensere fra denne bestemmelse og tillade, at firmaer reklamerer for salg af fx studenterhuer/studentertøj.

Skolen tillader, at politiske partier, hjælpeorganisationer og kulturelle institutioner ophænger materiale efter aftale og anvisning af skolens ledelse.

Du må ikke forkynde din religiøse overbevisning eller tilskynde til fundamentalisme på en måde, hvor du påvirker andre til ekstreme holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene, herunder udøve social kontrol af andre elever.

Skolens navn og logo må ikke anvendes uden tilladelse i offentlige sammenhænge. Elevgrupper, der kommunikerer med brug af skolens navn og logo, skal altid have tilknyttet en medadministrator fra skolens personalegruppe.

1.d Undervisningsmidler

Du skal behandle de bøger, du får stillet til rådighed, med omhu og forsyne dem med tydeligt navn, klasse og årstal. Hvis en bog bortkommer eller ødelægges, fx ved tilskrivninger, skal du erstatte bogen. Erstatningsansvaret gælder også dine andre udleverede undervisningsmidler. Det er dit ansvar ved brug af digitale læremidler at følge skolens retningslinjer for registrering – alternativt for egen regning at genanskaffe den nødvendige licens.

Du anskaffer selv visse undervisningsmidler. Det gælder fx lommeregner, sko og tøj til idræt samt fagrelateret software. Egenbetalingen udgør op til ca. kr. 2500 for de tre år tilsammen.

1.e IT-faciliteter

Du skal til enhver tid overholde reglerne vedrørende skolens IT-faciliteter. Det er forbudt at hacke sig ind på eller på anden måde tiltvinge sig adgang til områder på netværket eller skolens platforme, hvor du ikke har lovlig adgang, samt at misbruge skolens udstyr til at genere andre eller foretage ulovlige handlinger. Det samme gælder at tiltvinge sig adgang til andre elever eller medarbejderes computer.

Pligt

Du har pligt til på alle skoledage at læse:

 • opslag på skolens digitale opslagstavle
 • beskeder i din personlige skole-mailboks
 • beskeder til dig via skolens administrative systemer.

Du oplyses om konkrete anvisninger hertil i en it-introduktion enten i begyndelsen af grundforløbet eller ved din evt. senere skolestart.

1.f Konkrete adfærdsregler

Du har pligt til at efterkomme anvisninger fra skolens medarbejdere i følgende sammenhænge:

 • Du må ikke indtage mad i undervisningslokalerne, medmindre det er aftalt med din lærer.
 • Du må ikke indtage mad og drikkevarer på områder med fx instrumenter, udstyr og apparaturer eller i studiecenterets biblioteksafdeling og ved skolens computere, medmindre du har fået tilladelse.
 • Du skal fjerne dit eget affald og bruge affaldsspandene.
 • Du er sammen med dine lærere ansvarlig for, at lokalerne efterlades ryddelige.
 • Du deltager med din klasse i den annoncerede oprydning i fællesarealerne efter spisefrikvarteret samt stoleopsætning i elevkantinen efter 3. modul
 • Du skal parkere din cykel eller bil i de dertil indrettede områder.
 • Brug af mobiltelefon, computer o.l. devices i undervisningen sker efter lærerens konkrete anvisninger, men anvendes aldrig til aktiviteter, der ikke er relevante for undervisningen. Devices skal være lydløse i undervisningstimerne og andre undervisningsrelaterede aktiviteter.
  I forbindelse med undervisningen skal mobiltelefoner være anbragt i tasker eller i særlige mobilopbevaringsbokse (underviseren bestemmer hvor), i lydløs tilstand, og må kun fremtages efter aftale eller på opfordring fra underviseren. Brud på denne regel kan medføre sanktioner jf. afsnit 3 i skolens studie- og ordensregler.
 • Du må ikke opholde dig i undervisningslokalerne i spisefrikvarteret, medmindre der er givet særlig tilladelse.
 • Du skal have særlig tilladelse til at benytte faglokaler uden for undervisningstiden.
 • Du må ikke lyd/billedoptage (ej heller videreformidle) andre personer på skolen, medmindre du har indhentet samtykke fra de involverede. Det vil være en skærpende omstændighed, hvis sådanne optagelser.

1.g Mobning og ‘netikette’

Antimobbestrategi

På Sct. Knuds Gymnasium har vi gennem nedenstående strategi mod mobning overordnet til hensigt at forebygge krænkelser og mobning ved at prioritere god trivsel for alle. Det er vores grundholdning, at alle har ret til at trives godt og til at indgå i fællesskaber, og i forlængelse heraf at ingen skal føle sig overset eller afvist, hvis de har brug for hjælp. Derfor arbejdes der i alle klasser bl.a. med Netwerks Ventilenkoncept, hvor fokus er på trivsel og forebyggelse af ensomhed.

I forlængelse af indsatsen mod mobning har Sct. Knuds Gymnasium fokus på, at alle elever og ansatte behandler hinanden respektfuldt, så ingen føler sig krænkede, fx på baggrund af køn, kønsidentitet, hudfarve eller andet. Respekten er gensidig, og derfor tages oplevede krænkelser altid alvorligt. Der er imidlertid situationer i skolehverdagen, bl.a. i idrætsundervisningen, hvor fysiske berøringer finder sted og ikke kan udelades, og hvor disse berøringer ikke kan kategoriseres som krænkelser. I disse situationer vil den enkeltes grænser i videst muligt omfang blive respekteret. Se også skolens whistleblowerordning.

Sct. Knuds Gymnasiums ledelse har ansvaret for, at trivselsmålinger indgår i strategien mod mobning. Ledelsen inddrager alle personalegrupper og elevrådet i arbejdet mod mobning, dog særligt studievejledere, tutorer, trivselsudvalget og elevrådet. Ledelsen orienterer alle klassers forældre om skolens studie- og ordensregler, herunder om strategien mod mobning. Dette sker, når der afholdes forældremøder i forbindelse med skolestart i 1.g.

Det vil være et vedvarende fokuspunkt i skolens strategi mod mobning og for øget trivsel at have fokus på digital dannelse samt på tiltag, der fokuserer på øget trivsel.

Elevrådet involveres i forbindelse med skolens lovpligtige og interne trivselsmålinger, ligesom elevrådet kan involveres i forbindelse med afholdelse og evaluering af skolens fællesskabende aktiviteter.

Som elev på skolen, skal du bidrage til, at alle trives på skolen. Det gælder ved det fysiske og psykiske samvær, og det gælder ved digitalt samvær. Skolens politik på det digitale område er, at du skal udvise god digital opførsel, ”netikette”, og begå dig etisk acceptabelt på både skolens platforme og øvrige sociale medier fx ved ikke at bidrage til sexmobning og deling af nøgenbilleder.

Som elev på Sct. Knuds Gymnasium er du medansvarlig for at sikre god trivsel for alle elever og medarbejdere. Du har derfor pligt til at anmelde observeret mobning eller mistanke om mobning til enten klasseteam, studievejledningen eller skolens ledelse. Dette gælder både, hvis det er en elev eller en medarbejder, der bliver mobbet.

Din opførsel i digitale sammenhænge er ikke begrænset til skolens fysiske rammer eller din undervisningstid, men gælder også i din fritid i det omfang, hvor dine digitale handlinger kan få indflydelse på skolens undervisningsmiljø, herunder ordenen og samværet på skolen.

Hvis du forbryder dig mod skolens regler på dette område, vil de samme sanktioner som ved brud på skolens studie- og ordensregler i øvrigt komme i betragtning – se afsnit 3.

Retningslinjer i arbejdet mod mobning på Sct. Knuds Gymnasium

Hvis der foreligger en anmeldelse af mobning eller mistanke herom, vil klasseteam, studievejledningen og/eller skolens ledelse forsøge at afdække mobningens karakter og udarbejde en handleplan, der skal sikre, at mobningen stopper. Handleplanen, der følges op af en evaluering af indsatsen, kan fx bestå af:

 • gennemførelse af samtaler med mobberne og evt. deres forældre
 • klassekontrakter om klasserumskultur og socialt samvær
 • faste grupper i klasser med observeret mobning
 • inddragelse af eksterne samarbejdspartnere som fx SSP Odense
 • iværksættelse af sanktioner jf. skolens studie- og ordensregler.

Se også Beredskabsplan udviklet i samarbejde med SSP-samarbejdet i Odense Kommune:

1.h Værnemidler

Mundbind og andre former for værnemidler anvendes efter underviserens anvisninger i forbindelse med arbejde i skolens laboratorier og faglokaler. I perioder, hvor det i forlængelse af anbefalinger fra myndighederne skønnes nødvendigt, skal elever og ansatte desuden anvende mundbind ved færdsel i skolens fællesarealer. Mundbind kan desuden i helt særlige situationer skulle anvendes i skolens almindelige klasselokaler.

1.i Religiøse/ideologiske handlinger

På Sct. Knuds Gymnasium opfatter vi religiøse/ideologiske overbevisninger og handlinger som et privat anliggende. Religiøse/ideologiske handlinger må derfor ikke finde sted på skolen, medmindre der er tale om en aktivitet som led i et undervisningsforløb.

1.j Salg, markedsføring/indsamling og besøg af eksterne

Handel, opsætning af plakater, uddeling af løbesedler/vareprøver og indsamlinger på skolens område kræver tilladelse fra ledelsen. Besøg udefra er kun tilladt efter forudgående aftale med ledelsen. Det er ikke tilladt for elever at tage imod ubudne gæster. Ser man ubudne gæster, skal det snarest meddeles til kontoret.

1.k Adfærd på skolens område

I alle sammenhænge gælder det for både elever, ansatte og gæster, at færdsel og ophold på skolens område skal foregå i god ro og orden. Det betyder fx at følgende er strengt forbudt:

 • højlydt fejring af eksamensresultater og andet, der kan forstyrre afvikling af skolens aktiviteter
 • alle former for ræs på skolens udearealer.

For sanktioner i relation til regler for orden og samvær, se afsnit 3.

2. Studieregler

2.a Aktiv deltagelse i undervisningen

Du har pligt til altid at møde velforberedt til undervisningen og til at deltage aktivt i denne.

Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8 og kl. 15:15, men skoledagen kan undtagelsesvis vare til 16:55, ligesom dele af undervisningen afvikles på ekskursioner med fagligt program om aftenen og overnatning. Du skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer, der forlænger det normale skema, varsles mindst en uge i forvejen.

Du har pligt til at møde til undervisningen, herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, som du indkaldes til af skolen.

Du har pligt til at deltage i skriftlige og mundtlige prøver efter skolens bestemmelser (se også skolens årsplan og ferieplan).

Du har pligt til at deltage i faglige ekskursioner, studierejser mv., når deltagerbetalingen højst udgør 90 kr. pr. døgn pr. deltager (se også Retsinformation).
Du har pligt til at deltage i evt. virtuel undervisning eller selvstændigt tilrettelagte undervisningsforløb efter skolens anvisning.

2.b Skriftlige opgaver

Du har pligt til at aflevere stillede skriftlige opgaver rettidigt, og din lærer skal godkende opgaverne med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes her, at du har gjort en indsats for at løse alle dele af opgaven, og at du selv har udarbejdet besvarelsen.

De skriftlige opgaver omfatter også de større skriftlige opgaver i 1.- og 2.g, som er en del af progressionen frem mod Studieretningsprojektet i 3.g. Hvis du undlader at udarbejde disse opgaver, kan det medføre, at du nægtes oprykning eller bortvises fra skolen.

Se også eksamensreglernes afsnit om snyd ved eksaminer og pjecen ”God citatskik og plagiat i tekster”.

2.c Fritagelser

Hvis du pga. længerevarende sygdom, handicap eller af andre grunde ikke kan deltage i hele undervisningen i et eller flere fag, kan du efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens konkrete vurdering. Strækker anmodningen om fritagelse sig over mere end fire uger, vil skolen normalt afkræve dig en lægeerklæring, som du selv skal betale.

2.d Ekskursioner

Før en ekskursion eller en studierejse med overnatning har du pligt til at oplyse skolen, hvis der er særlige forhold fx af helbredsmæssig art, der kan påvirke ekskursionens forløb.

På studierejser med overnatning skal du være tilbage på overnatningsstedet på det af rejselærerne udmeldte tidspunkt. Dette tidspunkt kan aldrig være senere end midnat.

Der er til studierejser med overnatning udformet særlige regler, som du og dine forældre (hvis du er under 18 år) skal acceptere på forhånd. Reglerne adresserer blandt andet, at alkohol i udgangspunktet er forbudt, og at rejselærerne i et begrænset omfang kan dispensere fra denne regel. Alle elever og forældre til elever under 18 år modtager Digital Post med de gældende regler før bestilling af en rejse.

2.e Elevtilstedeværelse

I hvert modul registreres din tilstedeværelse i udgangspunktet med 0%, 15%, 50% eller 100%. Din lærer kan vælge en mere detaljeret registrering. Manglende eller ikke-rettidig aflevering af opgaver registreres ligeledes løbende.

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte moduler, medregnes som fravær. Dette gælder uanset årsagen til fraværet. Dog vil der ske godskrivning af fravær, der skyldes din deltagelse i aktiviteter planlagt af skolen. Fravær i relation til Forsvarets Dag og Team Danmark-aktiviteter accepteres. Desuden accepteres et højere fravær, hvis du har dokumenteret sygdom, som begrunder et højere fravær.

Du har mulighed for at følge registreringen af dit fravær i skolens studieadministrative system.

Hvis du er fraværende, har du pligt til at melde fraværets årsag til skolen, hvilket sker via skolens studieadministrative system. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring med henblik på at få belyst fraværets årsag. Du skal selv betale for en lægeerklæring.

Hvis du er fraværende pga. sygdom, har du selv pligt til at orientere dig om klassens arbejde. Ved længerevarende sygdom vil skolen tilbyde dig sygeundervisning i det omfang, det i praksis kan lade sig gøre.

Registreringen af dit fravær gælder normalt for et skoleår ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær eller et stort antal skriftlige forsømmelser det eller de forudgående år.

Du har pligt til at deltage i terminsprøver og årsprøver. Sygdom i forbindelse hermed skal dokumenteres af en lægeerklæring, som du selv skal betale. Hvis du udebliver fra prøver uden gyldig grund, kan det medføre, at du modtager en sanktion, nægtes oprykning eller bliver bortvist fra skolen.

2.f Procedure for håndtering af forsømmelser

Din tilstedeværelse følges af klassens lærere, studievejledere og ledelse, og skolen lægger vægt på en hurtig indgriben, hvis du har gentagne forsømmelser.

Skolen reagerer i udgangspunktet (medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende) på fravær og forsømmelser ved fremmøde, hvis dit fravær overstiger 15% (dog mindst 10 moduler) i de seneste mindst fire ugers undervisning. Det betyder ikke, at du ikke kan blive mødt med en sanktion før. Dette kan fx være tilfældet, hvis fraværet i et enkelt fag er påfaldende højt, eller hvis du har tendens til at forsømme i bestemte moduler, fx morgentimer.

Skriftlige opgaver har forskellig størrelse, og dit forventede tidsforbrug angives på den enkelte opgave i skolens studieadministrative system. I udgangspunktet reagerer skolen, hvis dine skriftlige forsømmelser er på to opgaver. Du kan også blive mødt med en sanktion i andre tilfælde – fx hvis du har uploadet tomme dokumenter eller gentagne gange afleverer for sent.

2.g Eksamen

Skolens regler for eksamen er en del af studie- og ordensreglerne. Skolen orienterer dig om reglerne for eksamen (herunder særlig information om prøver i grundforløbet).

Du har pligt til at sætte dig ind i disse regler og retningslinjer. Du har selv ansvaret for at medbringe relevante hjælpemidler. Mobiltelefoner (o.l. trådløse devices) er ikke tilladte i prøvelokaler. Ved mundtlige prøver afleveres slukket mobiltelefon (o.l. trådløse devices) til eksaminator ved prøvens start, mens den ved skriftlige prøver afleveres slukket i et lokale, der aflåses ved prøvens start. Begge typer af opbevaring er på eget ansvar. Vi anbefaler, at du efterlader mobiltelefonen (o.l. trådløse devices) hjemme.

Du har pligt til at møde mindst 20 minutter før starten på en skriftlig eksamen, årsprøve og terminsprøve.

Du har pligt til at møde mindst 30 minutter før en mundtlig eksamen. Skolen kan med en dags varsel ændre på tiderne, så du kommer op før eller senere end det tidspunkt, der er anført i den udleverede eksamensplan. I tilfælde af så sene ændringer vil du blive kontaktet telefonisk.

Forsinket fremmøde eller udeblivelse fra eksamen eller årsprøve kan medføre, at din eksamen ikke kan aflægges rettidigt, eller at du ikke kan oprykkes til næste klasse.

Mange eksaminer og prøver skal hentes og/eller afleveres via adgang til internettet. Derudover kan der være eksamensformer, der tillader brug af internettet. I alle tilfælde, hvor du i forbindelse med en eksamen skal tilgå internettet, skal det ske via skolens trådløse netværk.

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt ringe til skolens administration, og du skal så vidt muligt samme dag fremskaffe en lægeerklæring, som du selv skal betale. Når der foreligger en lægeerklæring, tilbyder skolen dig en sygeeksamen.

2.h Snyd

Som elev skal du undgå enhver form for snyd. Det er snyd, hvis du udgiver andres arbejde for at være dit eget, eller hvis du bruger ikke tilladte hjælpemidler til at løse dine opgaver, så det reelt ikke er dit eget arbejde, der bedømmes. Dette gælder i forbindelse med opgaver og prøver i den daglige undervisning, og det gælder i forbindelse med mundtlige og skriftlige prøver. Skolen anvender i forbindelse med elektroniske afleveringer plagiatprogrammer til kontrol af besvarelserne og har adgang til forskellige opgavebaser. Skolen kan vælge at benytte software til logning af din adfærd på nettet i forbindelse med mundtlige og skriftlige prøver.

Snyd i forbindelse med den daglige undervisning

Reglerne for snyd gælder i relation til alle former for afleveringsopgaver, fx danske stile, matematikafleveringer, fysikrapporter etc. Dine lærere gør dig ved begyndelsen af skoleåret bekendt med, hvad der er snyd i det pågældende fag. Ligeledes fortæller dine lærere dig, hvornår et arbejde kan karakteriseres som uselvstændigt eller ligefrem som plagiat.

Snyd i forbindelse med mundtlige og skriftlige prøver

Reglerne for snyd gælder i relation til alle former for mundtlige og skriftlige prøver, både de interne prøver som fx terminsprøver, DHO og SRO og de officielle prøver med ekstern censur, som fx SRP og prøver afviklet på gymnasiet. Vær opmærksom på, at det kategoriseres som snyd, hvis du har været på internettet i prøveformer, hvor det ikke er tilladt, eller hvis du har haft adgang til hjælpemidler, der ikke er tilladte. Også selv om du måske slet ikke har gjort brug af internettet eller hjælpemidlerne i din besvarelse af den stillede opgave.

3. Sanktioner

For alle sanktioner gælder, at hvis du er under 18 år orienteres dine forældre/værger i form af et brev i Digital Post. Det samme er tilfældet, hvis du har givet skolen tilladelse til, at den må kontakte dine forældre/værger, efter du er fyldt 18 år. Når skolen udsteder en sanktion, har du altid ret til at udtale dig i en partshøring, før skolen træffer en endelig afgørelse. Det skal ske inden for syv dage (inklusive dage uden undervisning)

3.a Sanktioner i relation til reglerne for orden og samvær

Du er forpligtet til efter skolens beslutning at aflevere private genstande, fx computer, mobiltelefon e.l. kommunikationsmiddel, normalt i op til et døgn, hvis disse genstande ønskes undersøgt i forbindelse med en mistanke eller påtænkt sanktion.

Herudover kan du pålægges erstatningspligt.

En skriftlig advarsel anvendes normalt forud for en af de nedenstående sanktioner. I advarslen vil det fremgå, at en gentagen overtrædelse af studie- og ordensreglerne, vil føre til iværksættelse af én eller flere af nedenstående sanktioner. I særligt alvorlige tilfælde, eller i gentagelsestilfælde, kan skolen iværksætte en sanktion uden forudgående skriftlig advarsel.

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan skolen beslutte at hjemsende dig midlertidigt, eller begrænse din adgang til skolen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Bemærk, at sanktioner i regi af skolens studie- og ordensregler også kan komme på tale, selvom forseelsen har fundet sted i forbindelse med en SKL-fest, som har egne ordensregler.

Hvis skolen skønner, at du har forbrudt dig mod reglerne om orden og samvær, kan følgende sanktioner komme i betragtning:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer
 • Midlertidigt forbud mod at medbringe private typer af genstande – fx mobiltelefon e.l. kommunikationsmiddel
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage med fraværsregistrering
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår
 • Bortdømmelse fra prøve
 • Bortvisning (administrativ udskrivning) af skolen.

Skolen kan foranstalte en midlertidig hjemsendelse (eller hjemsendelse i et nærmere bestemt omfang), mens skolen afdækker og håndterer et hændelsesforløb i en konkret sag. Dette for at opretholde ro og orden eller af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen. (Se også Bekendtgørelse om studie- og ordensregler §6, stk. 3)

Særligt om sanktioner i relation til 1.b, røgfri skole

 • Første gang reglerne i 1.b overtrædes: Pædagogisk tilrettevisning af ledelsesrepræsentant, hvor muligheden for rygestopkursus repeteres
 • Anden gang reglerne i 1.b overtrædes: Skriftlig advarsel med indskærpelse af, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang
 • Ved gentagne overtrædelser: Midlertidig bortvisning i op til 10 dage. Fortsætter overtrædelserne, kan man bortvises permanent.

3.b Sanktioner i relation til studiereglerne

Hvis der er tale om for højt fravær, vil følgende sanktioner i den nævnte rækkefølge komme i spil:

 • En betinget sanktion i form af et brev om, at du er tæt på en skriftlig advarsel
 • En skriftlig advarsel
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på særlige vilkår
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår

Hvis der er tale om manglende skriftlige opgaver, vil følgende sanktioner i den nævnte rækkefølge komme i spil:

 • En betinget sanktion i form af en indkaldelse til skrivestue, brev 1
 • En betinget sanktion i form af en indkaldelse til skrivestue, brev 2
 • En skriftlig advarsel
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på særlige vilkår
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag.

En følgevirkning af for store forsømmelser er, at elever over 18 år mister retten til at modtage SU, da de ikke i tilstrækkelig grad er studieaktive. Dette sker uafhængigt af de skitserede sanktioner, når fravær og forsømmelser vurderes at have et for stort omfang.

Særligt om sanktioner i forbindelse med udeblivelse fra alle former for prøver

 • Du vil altid skulle tage prøven på et andet tidspunkt eller på anden vis testes
 • Hvis du er fraværende uden gyldig grund, vil du desuden møde en af følgende sanktioner (baseret på en samlet vurdering, og blandt andet afstemt efter, om du samtidig forbryder dig mod andre af skolens studie- og ordensregler)
  • Skriftlig advarsel
  • Midlertidig bortvisning
  • Nægtelse af oprykning eller permanent bortvisning.

Bemærk, at konsekvensen ved ulovlig udeblivelse vil (medmindre skolen skønner, at helt særlige omstændigheder gør sig gældende) være, at eleven udskrives fra uddannelsen, da eleven ikke længere har mulighed for at færdiggøre den. Eleven vil modtage et underretningsbrev om udskrivningen pga. ulovlig udeblivelse. En udskrivning kræver ikke forudgående partshøring. Hjemlen til udskrivning ved ulovlig udeblivelse findes i Eksamensbekendtgørelsen.

Særligt om sanktioner i relation til snyd

Snyd i forbindelse med den daglige undervisning

Hvis din lærer får mistanke om snyd, kan mistanken be- eller afkræftes gennem en samtale med dig og/eller ved at undersøge, om din opgavebesvarelse eller dele heraf er at finde i andre tekster på nettet eller i trykt form. Det er lærerens vurdering, om der er tale om så meget uselvstændigt arbejde, fx afskrift fra andres tekster, at det ikke er muligt at bedømme besvarelsen. Hvis dele af arbejdet kan bedømmes, gives en karakter, der afspejler, at du kun kan krediteres for dele af din tekst. Hvis hele arbejdet vurderes at være uselvstændigt, får du enten karakteren -3, eller du bliver bedt om at lave en ny besvarelse.

Sanktionen vil afhænge af, om det er første gang, du gribes i at snyde. Er det første gang, tager læreren problematikken om snyderi op med dig, så du ledes på rette vej. Dette er samtidig en pædagogisk tilrettevisning. Du kan fx blive bedt om at skrive hele eller dele af opgaven om. Tilfældet kan også give anledning til, at læreren tager problematikken op i din klasse. Forekommer snyd gentagne gange, vil det kunne føre til en skriftlig advarsel og i sidste instans til bortvisning fra skolen.

Sanktionsrækkefølgen i relation til alle former for snyd i forbindelse med den daglige undervisning ser således ud:

 • Pædagogisk tilrettevisning (givet af underviseren, når der indberettes)
 • Skriftlig advarsel
 • Samtale med en ledelsesrepræsentant​
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på særlige vilkår
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag
 • Bortvisning (administrativ udskrivning) af skolen.

Snyd i forbindelse med mundtlige og skriftlige prøver

Hvis du mistænkes for at snyde eller have snydt i forbindelse med en prøve (intern eller officiel), indkalder rektor eller ledelsens eksamensansvarlige dig til en samtale til belysning af sagen, eventuelt sammen med en faglærer. På baggrund af samtalen og den foreliggende dokumentation, træffer skolen en afgørelse.

Dømmes der snyd, medfører det enten bortvisning fra den konkrete eksamen, som tidligst kan gennemføres i den følgende eksamenstermin, eller karakteren -3. Skolen vurderer, hvilken sanktion, der i den konkrete sag tages i anvendelse. Er der tale om en prøve før den afsluttende eksamenstermin i 3.g, og er det ikke første gang, der har været tilfælde af snyd enten i forbindelse med den daglige undervisning eller i forbindelse med prøver, vil handlingen desuden kunne føre til andre sanktioner (skriftlig advarsel, aflæggelse af prøve på særlige vilkår eller bortvisning fra skolen).

Se også skolens eksamensregler.

4. Klagemuligheder

Du (og dine forældre/værger, hvis du er under 18 år) kan klage over skolens afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med Studie- og ordensreglerne. Klagen stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Fristen for at klage er senest 10 hverdage (inklusive dage uden undervisning) efter afgørelsen er meddelt dig. Dog fem hverdage (inklusive undervisningsfri dage) i sager vedrørende snyd, udelukkelse fra arrangementer, udelukkelse fra deltagelse i undervisning og skoleaktiviteter samt forbud mod at medbringe private genstande i forbindelse med undervisning og øvrige skoleaktiviteter.

Se også skolens eksamensregler vedr. klagemuligheder over karakterer.

Retsinformation

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser:

Læs bekendtgørelsen

Se også

Eksamensregler

Print Studie- og ordensreglerne