Siden opdateres med nye fordelingsregler fra 2023, når de er vedtaget


Fordeling af elever på de fynske gymnasier

Hvis et gymnasium på Fyn modtager flere ansøgninger, end der er elevpladser, sendes ansøgningerne til et fynsk fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget, der består af gymnasiernes rektorer, fordeler herefter eleverne ud på de andre fynske gymnasier.

Har du spørgsmål, der vedrører fordelingen af ansøgere til 1.g, kan du sende en mail til: Annette.Keller@rsyd.dk. Du er også altid velkommen til at maile til skolen på mail@sctknud-gym.dk, eller du kan ringe til skolens kontor på 6311 5660 for at få svar på evt. spørgsmål.

Kriterier for fordeling

optagelsesbekendtgørelsen er der beskrevet en række kriterier for optagelse og fordeling. I det følgende gengiver vi kriterier for fordeling af ansøgere til stx på Fyn:

Elevens ønsker

Kriterium for fordeling: Ansøgerens ønsker skal imødekommes bedst muligt

Fordelingen skal i videst muligt omfang tage hensyn til ansøgernes prioriteringer. Hensynet gælder både de ansøgere, der skal fordeles til en anden institution end deres 1. prioriterede, og hensynet til de ansøgere, der kan få opfyldt deres 1. prioritet, uanset om disse er ansøgere på en modtagende eller en afgivende institution.

Det betyder, at ansøgere fra den institution, der har flere optagelsesberettigede ansøgere til en uddannelse, end institutionen har kapacitet til at optage, skal fordeles på en sådan måde, at flest mulige ansøgere får deres ønsker opfyldt såvel på den institution, som ansøgere fordeles til, som på den institution, ansøgere fordeles fra.

Fordelingen skal i videst muligt omfang gøre det muligt for skolerne at imødekomme ansøgernes uddannelsesønsker med tilhørende forhåndstilkendegivelser om ønsker.

Fordelingsudvalget kan i særlige tilfælde lægge hensynet til ansøgerens personlige forhold som fx handicap eller sygdom til grund for sine afgørelser.

Skolens profil

Kriterium for fordeling: Den enkelte skoles profil

Fordelingen af ansøgere fra den skole, der har flere ansøgere til en uddannelse, end skolen har kapacitet til at optage, skal tage højde for såvel den modtagende som den afgivende skoles udbudsprofil.

Det betyder, at fordelingen i videst muligt omfang både skal tage hensyn til den enkelte skoles udbud og hensyn til den enkelte skoles mulighed for at realisere dem. Hensynet gælder både den skole ansøgeren fordeles fra som den skole, ansøgeren fordeles til.

Beregnet frafald

Kriterium for fordeling: 28 elever i klasserne primo november

Det er målet, at den gennemsnitlige holdstørrelse ikke er over 28 primo november. Det betyder, at man ved fordelingen må tage højde for en reduktion i ansøgertallet (som følge af frafald efter prøver, frameldinger og lignende). I samråd med skolerne anslår fordelingsudvalget forud for fordelingen den enkelte skoles forventede reduktion i ansøgertallet fra marts til november. På denne baggrund kan fordelingsudvalget overbooke klasser på fordelingstidspunktet.

Udmøntningen af bekendtgørelsens og fordelingsudvalgets kriterier forudsætter et tæt samarbejde og en tæt dialog mellem de skoler, hvorfra ansøgere skal fordeles, og de skoler, hvortil ansøgere henvises.