Eksamensorientering

 

Love og bekendtgørelser

Eksamensreglerne fastsættes af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser. Den p.t. gældende eksamensbekendtgørelse er BEK nr 343 af 08/04/2016 - se især kapitel 5 Prøveafholdelse. Bekendtgørelsen er pr. 1. december 2017 blevet suppleret med BEK nr 1276 af 27/11/2017 - se afsnittet Snyd og anden overtrædelse af eksamensreglerne, §5 ff.

For at forberede dig til prøverne er det vigtigt, at du kender Undervisningsministeriets gældende regler og krav. Som elev har du et medansvar: manglende kendskab er ikke gyldig grund og fritager ikke for evt. straf.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt over relevante bekendtgørelser for din stx-uddannelse. Særligt bør du orientere dig om fagenes faglige mål, som du bliver bedømt på, og som er grundlag for karakterfastsættelsen. Disse findes i fagenes læreplaner.

Desuden kan du orientere dig i BEK nr 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Her finder du i kapitel 1 en beskrivelse af 7-trins-skalaen.

til top

Til - og framelding til eksamen
Når du følger undervisningen, bliver du automatisk tilmeldt de eksaminer, du bliver udtrukket til i ministeriets eksamensudtræk.

Framelding kan KUN ske i forbindelse med sygdom - se også Sygdom og sygeeksamen.
Sygeeksamen tilbydes KUN, hvis du har været syg - du kan fx ikke tage prøver om, medmindre du er omgænger (BEK nr 343 §10).

Tilmeldning som selvstuderende skal ske 1. februar/1. oktober til sommer-/vintereksamen og evt. framelding 1. maj/1. december.

til top

Tilladte hjælpemidler
fagenes læreplaner kan du under afsnit 4.2 Prøveformer se, hvilke hjælpemidler der er tilladt til skriftlige og mundtlige prøver. I løbet af undervisningen modtager du information om tilladte hjælpemidler i de enkelte fag, men du kan altid spørge din faglærer, hvis du er i tvivl. Du kan her se en samlet oversigt over hjælpemidler, for de fag og niveauer, vi udbyder på Sct. Knuds Gymnasium.

Computer er tilladt ved alle prøver undtagen ved skriftlige delprøver uden hjælpemidler. Se også Netadgang til "egne læremidler".
En computer er i sig selv ikke noget hjælpemiddel og er i udgangspunktet sidestillet med en blyant. Når du medbringer egen computer mm., er du selv ansvarlig for, at dit udstyr virker, som det skal - se også Ordensregler under skriftlig eksamen.

For alle fag gælder, at al kommunikation er forbudt (bortset fra kommunikation med eksaminator, censor og vagter). Ved konstateret overtrædelse af dette forbud er det sagen uvedkommende, hvem det er, der er kommunikeret med og om hvad.
For at sikre, at du ikke ubevidst eller bevidst kommunikerer med omverdenen, skal du i forbindelse med mundtlige prøver aflevere din slukkede mobil (og lignende devices med trådløs netadgang - fx Apple Watch) til eksaminator inden eksaminationens start. Ved skriftlige prøver anbefaler vi, at du efterlader din mobil hjemme - alternativt skal du deponere den i slukket tilstand i lokale 58 ved indgangen til hallen (følg vagternes anvisninger).

For alle fag gælder endvidere, at det er tilladt at benytte elektroniske eksemplarer af de lovlige hjælpemidler. Manualer og lignende, der beskriver de benyttede programmers praktiske anvendelse, må gerne medbringes.

Du må i nogle få situationer benytte internettet. Du skal hente opgaven og aflevere din besvarelse online via Netprøver.dk (se evt. orientering om prøveafvikling) eller Lectio. Fra du har downloadet opgaven, og til du er klar til at uploade din besvarelse, må du kun benytte internettet til Netadgang til "egne læremidler". Derudover må du benytte hjælpemidlerne fra oversigten. Det betyder bl.a., at noter fra fx Google Drev, Microsoft OneDrive eller andre cloudtjenester skal downloades til din computer, og at Dropbox o.l. fildelingstjenester skal lukkes ned eller gøres offline, så de ikke synkroniserer med internettet.

Når du går på nettet, skal du benytte skolens trådløse netværk, og du må ikke slette din browserhistorik i det tidsrum, den pågældende eksamen foregår i. Hvis din computer bliver tilbageholdt i forbindelse med mistanke om uberettiget brug af nettet, vil din browserhistorik blive kontrolleret. Du bør derfor inden eksamen slette din browserhistorik, så sider, du har besøgt fx i din fritid ikke fremgår af historikken.

til top

Netadgang til "egne læremidler"

I de gældende eksamensbekendtgørelser (BEK 343 kap 5 og BEK 1276 §6) er der følgende bestemmelse om brug af internet i forbindelse med alle prøver:

 

BEK 343 kap 5

§14

Institutionen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet.

§15

Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.

§15 stk. 2

Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Undervisningsministeriet har uddybet ovenstående regler i BEK 343 kap. 5 i to notater: Orientering om rækkevidden af §15, stk. 2 og Orientering af fortolkningen af §15, stk. 2.

Fra 1. december 2017 gælder endvidere:

 

BEK 1276 §6

stk. 3

Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 og 5, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil.

stk. 4

Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt

stk. 5

Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven.

Du bestemmer altså ikke selv, hvad der er egne læremidler. På Sct. Knuds Gymnasium er "egne læremidler" følgende (som skal tilgås via genvej på dit skrivebord):

Hvis du skal på nettet, skal benytte skolens trådløse netværk, og du må ikke slette din browserhistorik i det tidsrum, den pågældende eksamen foregår i. Hvis din computer bliver tilbageholdt i forbindelse med mistanke om uberettiget brug af nettet, vil din browserhistorik blive kontrolleret. Du bør derfor inden eksamen slette din browserhistorik, så sider, du har besøgt fx i din fritid ikke fremgår af historikken.

OneNote: klassenotesbøger og personlige notesbøger kun må benyttes via app / program på egen computer - dvs. ikke i en online version. PC-brugere skal slå synkronisering fra.

Se også "Offline eller online til skriftlige prøver".

til top

Klager
BEK 343 §47-55 og i LOV 1716 Kap. 11 kan du læse, hvornår og hvordan du kan klage over prøver og afsluttende karakterer. Vær opmærksom på, at en omprøve eller ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Afsluttende karakterer (årskarakterer) er omfattet af samme frister og procedurer som eksamenskarakterer.

Det er rektors ansvar at vejlede dig i en klage, men du bør altid indledningsvis henvende dig til din faglærer, inden du påbegynder en klagesag.

Fristen for at klage er 2 uger efter din karakter er meddelt. En klage skal altid være skriftligt begrundet og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse (BEK 343 §48)

Du kan klage over bedømmelsen (karakteren), over eksamensforløbet (afviklingen af eksamen) eller eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmålet). Rektor afgør i hver sag, om klagen er åbentbar grundløs og afvises, eller om den skal behandles videre. I sidstnævnte tilfælde kan rektors afgørelse resultere i, at du tilbydes en ombedømmelse eller en ny prøve.

Hvis en klage over en skriflig prøve resulterer i en ombedømmelse, sender skolen alle sagens akter til de nye bedømmere - opgaveformulering, den skriftlige besvarelse, klagen, evt. partshøring mv., de oprindelige bedømmeres faglige udtalelse, klagers kommentarer hertil og skolens afgørelse.

Hvis der er tale om procedurefejl - fx hvis eksamensspørgsmålet falder uden for det i studieplanen angivet læste - får eleven til gengæld som regel medhold og tilbydes en omprøve.

Hvis klagen resulterer i en ny karakter efter eksamensbeviset er udstedt, udstedes der et nyt, og det gamle annulleres.

til top

Snyd ved eksamen
Snyd ved skriftlige og mundtlige prøver er,

 1. at skaffe dig eller give andre eksaminander uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave
 2. ikke-tilladt kommunikation under prøven eller forberedelsestiden med andre (end eksaminator, censor og vagterne) 
 3. at aflevere andres arbejde helt eller delvist som dit eget (herunder plagiering)
 4. at aflevere eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil eller
 5. anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler. 

(Se også BEK 343 §20.)

Til skriftlige prøver tilkendegiver du i forbindelse med aflevering følgende: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har udfærdiget opgavebesvarelsen uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven."

Anvendelse af andre programmer end de tilladte betragtes som snyd - se også Brug af computer ved skriftlig eksamen og Tilladte hjælpemidler.
Ligeledes betragtes anvendelse af medbragte filer o.l., der ikke er egne læremidler (dvs. udarbejdet/udleveret i forbindelse med undervisningen), som snyd, hvis de ikke er angivet med fyldestgørende kildehenvisning. Se også filen Snyd og sanktioner (til højre her på siden) og Netadgang til "egne læremidler".

Både i forbindelse med skriftlige og mundtlige prøver skal du være forberedt på, at skolen i forbindelse med mistanke om snyd kan tilbageholde din computer til nærmere undersøgelser. Hvis du er under mistanke for snyd, og skolen skal undersøge din computer, må du derfor regne med, at du skal efterlade din computer på skolen, indtil den er blevet undersøgt af IT-ansvarlige (BEK 1077 §6 stk. 4).

Snyd medfører karakteren -3 eller bortvisning fra eksamen. Bortvisning vil sige, at den aktuelle eksamen bortfalder, og at du skal gå til ny prøve i den efterfølgende eksamenstermin (december/januar eller maj/juni). En omprøve kan IKKE tages i forbindelse med afholdelse af sygeeksamen. Du kan evt. klage over afgørelse om bortvisning (BEK 343 §55).

til top

Sct. Knuds Gymnasiums eksamensregler

I perioden marts-april afholder skolen skriftlige terminsprøver i fag, du afslutter samme skoleår. I perioden maj-juni afholder skolen skriftlig og mundtlig eksamen i de fag, der meddeles via ministeriets eksamensudtræk samt skriftlige og mundtlige årsprøver i 1.g og 2.g.

Din forberedelse til prøverne
Din faglærer informerer dig om selve prøven og hvilke hjælpemidler, du må have med. Er der delprøver, vil din faglærer informere dig om, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse. Skal du til en afsluttende eksamen, informerer din faglærer dig om ”gode råd til eksamen”.

Du skal selv:

 • læse skolens opslag på intranettet

 • jævnligt i din personlige eksamensplan i Lectio orientere dig om, hvornår du skal til prøve og i hvilket lokale prøven foregår (evt. ændringer finder du kun i din Lectio eksamensplan)

 • hjemmefra orientere dig om din siddeplads i hallen (se højre spalte her på siden)

 • downloade relevante læremidler fra undervisningen, som ikke er "egne læremidler"

 • medbringe relevante og tilladte hjælpemidler (computer, bøger, skriveredskaber, formelsamlinger, hovedtelefoner/earplugs osv.)


Særligt vedr. mundtlige eksaminer:

 • Hvis der i forbindelse med mundtlig eksamen skal bruges apparatur i forberedelsestiden, sørger skolen for, at det er til rådighed

til top

Prøverne - mødetid og -sted
En uge før 3.g'ernes sidste skoledag offentliggøres alle skriftlige eksaminer og alle mundtlige prøver, der afholdes i maj måned. På 3.g'ernes sidste skoledag offentliggøres resten af den samlede eksamensplan - herunder mundtlige årsprøver - mens skriftlige årsprøver er indskrevet i skolens årplan og kalender fra skoleårets start.
På 3.g'ernes sidste skoledag får du i Lectio din personlige eksamensplan. Tid og sted for de enkelte prøver finder du heri, og du skal selv holde dig løbende orienteret via Lectio, om der sker ændringer af tidspunkt eller lokale.

Hvis du kommer for sent, skal du STRAKS ringe til/henvende dig på kontoret. Du har ikke krav på at aflægge prøven, hvis du kommer for sent, og prøvetiden forlænges ikke (BEK 343 §17).

ALLE prøver er påbegyndt, når uddelingen af eksamensopgaven er påbegyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet (BEK 343 §16). Når en prøve er påbegyndt, SKAL den afsluttes med en karakterfastsættelse - vær særligt opmærksom på, at dette betyder, at man ikke kan afbryde hverken mundlige eller skriftlige prøver pga. sygdom, når prøven er i gang.

I helt særlige tilfælde kan mundtlige eksamenstider byttes. Det er en forudsætning, at du for det første selv finder en anden elev at bytte med, og I for det andet begge samtidig henvender jer på kontoret med en skriftlig begrundelse for ønsket. En helt særlig grund kan fx være indkaldelse til undersøgelse på OUH (medbring indkaldelsen), men ikke runde fødselsdage i familien, tandlægetider o.l.

Du må IKKE bytte din skriftlige eksamensdato.

SKRIFTLIGE PRØVER

 • Prøverne starter kl. 9:00
 • Du skal være KLAR på din plads SENEST 8:45

OBS! Musikprøven starter kl. 8:00 – mødetid foran musiklokalerne kl. 7:45. Musikelever må IKKE forlade eksamenslokalet før kl. 13:00.

MUNDTLIGE PRØVER

 • Din mundtlige prøve starter på PRÆCIS det tidspunkt, der står i din eksamensplan
 • Du skal altid være KLAR SENEST 1 MØDETID FØR DIN EGEN. 
  Hvis eleven før dig kommer for sent, skal du være der til at påbegynde din eksamination, så tidsplanen ikke skrider, eller der opstår et hul i planen.

til top

Ordensregler under skriftlig eksamen
Tasker, overtøj og lignende skal placeres ved indgangen til lokalet. Mobiltelefoner (og lignende devices med trådløs netadgang - fx Apple Watch) må ikke medbringes i prøvelokalet (BEK 224 §1), så efterlad den hjemme! Hvis du opbevarer en mobiltelefon (og lignende devices med trådløs netadgang - fx Apple Watch) i prøvelokalet, betragtes det som snyd, og du bortvises fra den pågældende prøve/eksamen - se også Snyd ved eksamen.
Det er ikke tilladt at anvende ipods, mp3-afspillere o.l. - bl.a. fordi bordene står tæt, så sidemanden bliver forstyrret af det.
Hvis du er tilmeldt dansk, engelsk, matematik, spansk, fransk, kemi eller samfundsfag med internetadgang, skal du medbringe hovedtelefoner, som du (kun) må bruge i forbindelse med gennemgang af mindre faglige videoer eller det interaktive materiale, der medfølger opgaven.
Hvis du sidder med hovedtelefoner for at skærme dig mod støj, skal de være slukkede (hvis de kører på Bluetooth), eller ledning skal være tydeligt afkoblet fra din computer.

PRØVENS START

Vagterne sørger for udlevering af relevante besvarelsesark. Skolen bruger ikke særligt kladdepapir. Du bestemmer selv, hvilke ark, der skal afleveres til bedømmelse, og hvilke ark, du vil bruge til kladde.
Hvis prøven starter med delprøve uden hjælpemidler, skal alle hjælpemidler placeres på gulvet ved din plads, og din computer skal have skærmen slået ned.

PRØVENS AFVIKLING

Generelt: Vis hensyn til dine kammerater, der er til prøve. Undgå støj! 

Benytter du andre end de tilladte hjælpemidler eller forsøger på at udveksle informationer med andre i eller uden for lokalet, betragtes det som snyd og medfører, at du bortvises fra prøven - se også Snyd ved eksamen.

Benytter du computer, skal du især være opmærksom på, at du selv har ansvaret for at foretage nødvendige lagringer af filer, herunder fremstilling af hyppige sikkerhedskopier. Hvis du undlader dette og som følge heraf kommer ud for tab af fil(er), er du henvist til at fuldføre prøven uanset tabet. Det kan betyde, at der skal arbejdes videre med blyant og papir. 
Det er IKKE grundlag for tilladelse til omprøve, at man har undladt at foretage sikkerhedskopiering. 
Hvis du vil være nogenlunde sikker, skal du gemme ofte både på harddisk og USB-nøgle - og under forskellige versionsnumre/-navne.

Du må aldrig forlade din plads uden tilladelse fra en vagt. Hvis du gør dette (fx for at gå på toilettet) betragtes din opgave som afleveret, og du har ikke krav på at kunne fortsætte.
I det sidste kvarter før prøvens afslutning må ingen elev forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse. Dette gælder også elever, hvis prøve fortsætter efter dette kvarter.

Forlader du prøven før prøvens afslutning, skal du efterlade den stillede opgave og de ark, der ikke skal bedømmes, på bordet. Ligeledes skal PC, taske, USB-nøgler m.v. blive i eksamenslokalet. Du kan hente dine ting efter prøvens afslutning - vær opmærksom på, at der ofte er flere prøver i gang i hallen, og at du først kan komme ind i hallen igen, når ALLE eksaminer er afsluttet. Du kan se sluttidspunktet for hver enkelt skriftlige prøvedag i boksen til højre her på siden. 

Du kan efter tilladelse og under ledsagelse af en vagt forlade din plads i lokalet for at gå på toilettet. Der gives ikke tilladelse til at forlade lokalet af andre grunde.

PRØVENS AFSLUTNING

Til delprøver uden hjælpemidler er de enkelte besvarelsesark forsynet med rubrikker til at skrive navn, fag, klasse/hold m.m. Disse rubrikker skal udfyldes på hvert enkelt afleveret ark. 

Sider/bilag, der ikke er forsynet med navn, sidenummer og fag, og som følge heraf ikke entydigt kan relateres til en bestemt elev, vil evt. ikke blive udleveret af vagterne efter udskrift.

Den endelige opgave afleveres i Netprøver / Lectio (i Lectio via link til digitale prøver på forsiden). Du skal altid inden du sender din aflevering tilkalde en vagt, der kvitterer for at din aflevering er uploadet i pdf-format og registreret korrekt i Netprøver / Lectios elektroniske afleveringssystem. Det er dit eget ansvar, at du afleverer den korrekte fil, og at den kan åbnes og læses af censor.
Efter aflevering, skal du lukke din computerskæm ned, så vagterne kan få overblik over, hvem der mangler at aflevere. Du skal være KLAR til at aflevere, når prøvetiden er udløbet, dvs. du kun, hvis der er "kø" til en vagt, kan aflevere efter prøvetidens udløb. 

I tilfælde af at teknikken med elektronisk aflevering svigter, skal alle opgaver afleveres på en ad skolens USB-nøgler, som vagterne vil komme rundt med. Din fil SKAL være navngivet med dit klasse-ID + navn + fag. Vi anbefaler, at du benytter skolens elektroniske eksamensskabelon til word - download her.

Først når alle opgaver er afleveret efter prøvens afslutning og kontrolleret af eksamensansvarlig / vagterne, gives der tilladelse til at snakke, pakke sammen, rydde bordene for affald og forlade lokalet.

til top

Brug af computer ved skriftlig eksamen

Overholdelse af de nedenstående betingelser er en forudsætning for at anvende computer i forbindelse med alle skriftlige prøver. 

 1. OPSTILLING: Computerne stilles op i tidsrummet 8:00-8:45 på prøvedagen og skal være køreklar senest kl. 8:45. Er din computer ikke klar til prøvens start, må du skrive i hånden. Du er selv ansvarlig for at opstille/afprøve udstyret
 2. Du skal kunne gemme og aflevere din opgavefil i pdf-format ("Gem som" og vælg pdf-format. Særligt i programmet Nspire: se TI-Nspire CAS elevlicens og pdf-udskrift).
 3. Du må under ingen omstændigheder stå i kontakt med andre (end eksamensansvarlige og vagterne) i løbet af prøven
 4. Du bør jævnligt gemme din opgave under nyt navn via "Gem som" - her kan du også til slut gemme som pdf-format under filtyper. Se også vedr. Nspire: TI-Nspire CAS elevlicens og pdf-udskrift
 5. Hvis du ønsker en udskrift til gennemlæsning, inden du afleverer din opgave, skal du gemme filen på din USB-nøgle og tilkalde en vagt. Udskriften skal være påført sidehoved/sidefod med dit navn + klasse-id, sidenummer + samlet antal sider (side x af y), skole, fag samt dato.
 6. Du må ikke anvende computeren til spil, film og musik - heller ikke efter du har afleveret din opgave. Bordene står tæt, og sidemanden bliver forstyrret af det
 7. NEDTAGNING: din computer kan først fjernes umiddelbart efter den pågældende dags sidste prøve. Det vil typisk sige ca. 20 min. efter sidste prøves officielle sluttidspunkt, når vagterne er færdige med at indsamle opgaver og kontrollere afleveringslister. Vær opmærksom på, at der ofte er flere prøver i gang i hallen, og at du først kan fjerne din computer, når ALLE eksaminer er afsluttet.

Skolen påtager sig IKKE ansvaret for at hjælpe dig med tekniske problemer under prøven, men der vil være en it-tekniker på vagt, der i særlige tilfælde kan tilkaldes. Det er en god ide, hvis en klasse internt aftaler at have en ekstra computer med til eksamen, hvis der er en, der oplever computer-nedbrud i løbet af prøvetiden. Den ekstra computer skal afleveres til en eksamensansvarlig eller en vagt inden prøvens start.

til top

Sygdom og sygeeksamen

Hvis du ikke kan gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, får du mulighed for at aflægge ny prøve (BEK 343 § 9). 
Som dokumentation for AL sygdom til alle prøver kræver skolen en lægeerklæring. Du skal aflevere denne på skolens kontor førstkommende dag, hvor du er rask igen.

Skolen forsøger at arrangere en sygeeksamen hurtigst muligt - ved skriftlige eksaminer med central opgave vil du blive tilbudt ny eksamen på den af ministeriet fastsatte dato.

Du skal ALTID RINGE eller henvende dig på kontoret HURTIGST MULIGT og træffe nærmere aftale. Du kan IKKE melde dig syg skriftligt.

Vær særlig opmærksom på, at du ikke kan afbryde en prøve undervejs pga. sygdom. Hvis eksamensspørgsmålet er blevet udleveret (både skriftligt og mundtligt), skal eksamen afsluttes med en karakter.

Hvis du ikke kan aflevere en lægeerklæring som dokumentation for sygdom i forbindelse med en eksamen, kan de få alvorlige konsekvenser. Til en officiel eksamen betyder det, at du kan blive bortvist fra den pågældende prøve og skal tage prøven om i den førstkommende eksamenstermin, som typisk er i december måned (SRP i det efterfølgende skoleår). Til interne prøver betragter vi det som udeblivelse uden gyldig grund, som betyder, at du tildeles karakteren -3.

til top

Særlige prøvevilkår

Rektor kan tilbyde særlige prøvevilkår, hvis du har særlige behov - fx psykiske vanskeligheder eller fysisk funktionsnedsættelse. (BEK 343 §19
Du kan, fx hvis du har læsevanskeligheder, få tildelt ekstra forberedelsestid og/eller eksaminationstid. De hjælpemidler, som du har haft behov for og benyttet i den almindelige undervisning (og som du er trænet i at bruge) kan du som hovedregel også benytte ved prøverne - fx hovedtelefoner til oplæsning af tekst. Du må imidlertid ikke være bedre stillet end de andre eksaminander til prøven, og derfor er formålet med prøven afgørende for godkendelsen af et konkret hjælpemiddel/særlige prøvevilkår. Prøven på særlige vilkår medfører med andre ord IKKE en ændring af prøvens niveau.

Du skal kontakte din studievejleder, hvis du mener, du har brug for særlige prøvevilkår. Studievejlederen kan oplyse om de nærmere vilkår, om tidfrister og øvrige vilkår.
Du kan evt. klage over afgørelse om tilbud om særlig prøvevilkår (BEK 343 §55).

til top

Checkliste!

Du er klar til at møde til skriftlige prøver, når:

 • du har undersøgt, hvor i eksamenslokalet din plads er (se i boksen øverst til højre her på siden)
 • du ved, at du skal sidde klar kl. 8:45 på din plads
 • din computer kan køre min. 1 time på batteri i tilfælde af strømafbrydelse
 • der i din taske, hvis dit udstyr kræver mere end ét stik, er en stikdåse med mindst 3m ledning
 • der i din taske er en TOM USB-nøgle med navn + klasse-id
 • der er nok toner/blæk på din printer,  hvis du medbringer egen printer
 • dit antivirusprogram er opdateret
 • Windows / MAC's styresystem er opdateret til seneste version (krav for at kunne køre Netprøver.dk's tjenester)
 • Word er indstillet til at lave (hyppig) backup
 • du har mindst 2 browsere (fx Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome) installeret og din browserhistorik gemmes i det tidsrum, eksamensbegivenheden omfatter (skriftlige og mundtlige eksaminer).

Du er klar til at møde til mundtlige prøver, når du:

 • i Lectio har tjekket, om der er sket ændringer af eksamenstidspunktet eller lokalet, og du har noteret lokalenumre på forberedelses- & eksamenslokale og dit mødetidspunkt (husk at komme en mødetid før din egen)
 • har styr på hvilke hjælpemidler, der er tilladt under forberelses- og eksaminationstiden.

til top

Hvor skal jeg sidde?

Skriftlige terminsprøver 2020:

Mandag d. 24. februar (14:15)
Tirsdag d. 25. februar (14:15)
Onsdag d. 26. februar (15:15)
Torsdag d. 27. februar (14:15)
Fredag d. 28. februar (14:15)
Mandag d. 2. marts (14:15)
Tirsdag d. 3. marts (13:15)

Klokkesæt i parentes angiver, hvornår sidste eksamen er afsluttet i hallen, og du kan forvente at hente dine ting, hvis du går før tid.
I lok 20 skal der lægges en time til.
Hvis der fx er fejl i opgavesæt, og der tildeles ekstra tid, skal denne ekstra tid lægges til.

Snyd ved prøver

På Undervisningsministeriets hjemmeside finder du Information om snyd ved prøver og en video, der bevarer de typiske spørgsmål.

Her er bl.a. beskrivelser af

Stop Plagiat Nu

Lær om hvornår der er tale om plagiat på stopplagiat.nu - et samarbejde fra landets universiteter:

stopplagiat_logo.png

Citatskik

Læs om god citatskik og plagiat i tekster:

Vejledende retningslinjer ...

Citatskik