Studie- og ordensregler

1. Om studie- og ordensreglerne  
2. Regler for orden og samvær
    Alkohol og narkotika
    Rygning
    Handel
    Bøger og andre undervisningsmidler
    IT-faciliteter
    Konkrete adfærdsregler
3. Studieregler
    Aktiv deltagelse i undervisningen
    Skriftlige opgaver og snyd
    Fritagelser
    Ekskursioner
    Elevtilstedeværelse
    Procedure for håndtering af forsømmelser
    Eksamen
    Oprykning
    Sanktioner
    Klageadgang
Bilag 1. Rusmiddelpolitik for Sct. Knuds Gymnasium
Bilag 2. Politik vedrørende snyd med skriftlige besvarelser

 

1. Om studie- og ordensreglerne

Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og Pædagogiske Råd. Reglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside.
Studie- og ordensreglerne er gældende for elever, der er optaget på Sct. Knuds Gymnasium. Studie- og ordensreglerne gælder primært i forbindelse med undervisningstiden, hvad enten denne foregår på skolen eller på ekskursioner, men de kan bringes i anvendelse i situationer uden for undervisningstiden, når de pågældende indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen eller den pågældende adfærd skønnes at have betydning for forhold på skolen.
Studie- og ordensreglerne har som overordnet formål at fremme studieaktiviteten samt bidrage til et positivt miljø, der fremmer elevernes indlæring. Reglerne skal understøtte skolens grundlæggende værdier om faglig og personlig udvikling, et godt socialt miljø og en demokratisk livsform.
Eleverne skal orienteres af skolens ledelse om nærværende regler og om konsekvenserne af manglende overholdelse af reglerne. Det er en pligt for eleverne at holde sig orienteret om reglerne.

2. Regler for orden og samvær

Eleverne skal i forholdet til andre udvise almindelig ordentlig adfærd, hvilket blandt andet indebærer at behandle andre med respekt, ligeværdighed og tolerance, således at skolen er et trygt sted at være.
Eleverne har pligt til at efterkomme lærernes anvisninger, herunder de særlige regler, der i hvert enkelt tilfælde udarbejdes i forbindelse med ekskursioner.
Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at den enkelte elev har erstatningspligt, hvis han/hun ødelægger skolens ejendom eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten er tilsvarende gældende på ekskursioner og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen.
Beskadigelse af bygninger, inventar og apparatur af enhver art skal straks meddeles til kontoret eller til pedelpersonalet.
Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og at bidrage til, at skolen er præget af et rent miljø og god orden.

2.a. Alkohol og narkotika
Som alle øvrige ungdomsuddannelser har Sct. Knuds Gymnasium en rusmiddelpolitik, der også rummer en del konkrete regler og derfor er en del af skolens studie- og ordensregler. Rusmiddelpolitikken er beskrevet i bilag 1.
Overordnet gælder følgende:

 • Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol eller narkotika i skoletiden eller at møde op på skolen i påvirket tilstand
 • Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol
 • Reglerne for alkohol og narkotika gælder også ved skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område - fx praktikophold, ekskursioner, m.m.

2.b. Rygning
Skolen er i henhold til gældende lovgivning røgfri. Skolens forbud gælder alle former for tobak – herunder snus, e-cigaretter, vandpibe o.l.

2.c. Handel
Handel og annoncering på skolens område er som udgangspunkt ikke tilladt. Rektor/vicerektor kan dog dispensere fra denne bestemmelse og tillade, at firmaer hænger opslag op om salg af ex. studenterhuer/studentertøj. Det samme gælder elektroniske opslagstavler.
Der må kun ophænges plakater på opslagstavlerne og kun efter tilladelse fra kontoret. Opslagstavlen ved hovedindgangen er forbeholdt skolen. Reklamer for skolens egne arrangementer såsom fredagscafeer, årsfester og skoleforestilling må dog ophænges rundt omkring på skolen. Plakaterne skal altid nedtages lige efter afholdelsen af arrangementet. Der må ikke hænges materiale op, som reklamerer for salg af varer fx tøj, skirejser, diskoteker, køreskoler m.m.
Skolen tillader, at politiske partier, hjælpeorganisationer og kulturelle institutioners ophænger materiale på særlige opslagstavler, men kun efter aftale med den ledelsesansvarlige. Flyers placeres altid i beholderne ved opslagstavlen.

2.d. Bøger og andre undervisningsmidler
De bøger, eleverne får stillet til rådighed skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal. Bortkommer en bog eller ødelægges den f. eks. ved tilskrivninger, skal bogen erstattes. Erstatningsansvaret gælder også andre udleverede undervisningsmidler. Det er elevens ansvar ved brug af digitale læremidler at følge skolens retningslinjer for registrering - alternativt for egen regning genanskaffe licens.
Undervisningsministeriet har bestemt, at eleverne selv anskaffer visse undervisningsmidler. Det gælder f.eks. lommeregner, fagrelateret software og ordbøger. Egenbetalingen udgør maximalt kr. 2500 for de tre år tilsammen.

2.e. IT-faciliteter
De særlige regler vedrørende skolens edb-udstyr skal til enhver tid overholdes. Det er forbudt at hacke sig ind på eller på anden måde tiltvinge sig adgang til områder på netværket, hvor man ikke har lovlig adgang, samt at misbruge skolens udstyr til at genere andre eller foretage ulovlige handlinger.
1.g-eleverne orienteres ved skoleårets begyndelse særskilt om disse regler.

2.f. Konkrete adfærdsregler

 • Eleverne må ikke indtage mad i undervisningslokalerne, mens der undervises
 • Eleverne må ikke indtage mad og drikkevarer ved skolens pc´ere
 • Eleverne må ikke indtage mad og drikkevarer i studiecenterets biblioteksafdeling
 • Eleverne skal fjerne eget affald og bruge affaldsspandene
 • Eleverne er sammen med lærerne ansvarlige for at lokalerne efterlades ryddelige
 • Eleverne rydder klassevis op i fællesarealerne efter spisefrikvarteret og sætter stole op i elevkantinen efter 3. modul
 • Cykler og biler skal parkeres i de dertil indrettede områder
 • Mobiltelefoner skal være på lydløs i undervisningstimerne og andre undervisningsrelaterede aktiviteter
 • Eleverne må ikke opholde sig i undervisningslokalerne i spisefrikvarteret
 • Faglokaler er aflåst uden for undervisningstiden.

3. Studieregler

3.a. Aktiv deltagelse i undervisningen
Eleverne har pligt til altid at møde velforberedt til undervisningen og til at deltage aktivt i denne.
Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8 og kl. 17, og eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer, der forlænger det normale skema, varsles mindst en uge i forvejen.
Eleverne har pligt til at møde til undervisningen (herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, som eleverne indkaldes til af skolen, fx morgensamlinger og studievejledning).
Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign. efter skolens bestemmelse.
Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner, studieture mv., når deltagerbetalingen højst udgør 70 kr. pr. døgn pr. deltager.
Eleverne har pligt til at deltage i evt. virtuel undervisning eller selvstændigt tilrettelagte undervisningsforløb efter skolens anvisning.

3.b. Skriftlige opgaver og snyd
Eleverne har pligt til at aflevere stillede skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes her, at eleven har gjort en indsats for at løse alle dele af opgaven, og at eleven selv har udarbejdet besvarelsen.
De skriftlige opgaver omfatter også dansk-historie opgaven i 1.g og den større skriftlige opgave i 2.g. Hvis en elev undlader at udarbejde disse opgaver, kan det medføre, at eleven nægtes oprykning eller bortvises fra skolen.
Afskrift fra eller download/kopiering helt eller delvist af andres besvarelser er ikke acceptabelt og vil første gang medføre en samtale med den lærer, der har stillet opgaven. I gentagne eller grovere tilfælde af snyd rapporterer den pågældende lærer til skolens ledelse, der indkalder eleven til en samtale. Opgaven registreres som ikke afleveret og eleven modtager en skriftlig advarsel.
I særligt grove tilfælde kan eleven midlertidigt blive udelukket fra undervisningen i op til fem dage.
Skolens politik på dette område er nærmere beskrevet i bilag 2.

3.c. Fritagelser
Elever, der pga. handicap, andre funktionsvanskeligheder eller af andre grunde ikke kan deltage i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Strækker anmodningen om fritagelse sig over mere end fire uger, vil skolen normalt afkræve eleven en lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af eleven.

3.d. Ekskursioner
Der er til ekskursioner med overnatning udformet særlige regler, som elever og forældre (hvis en elev er under 18 år) skal underskrive på forhånd.
Før en ekskursion har du pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold f. eks. af helbredsmæssig art, der kan påvirke ekskursionens forløb.
Ekskursioner er undervisningstid, og det er kun tilladt at indtage alkohol i begrænset omfang, dog hverken på ud- eller hjemrejse. Ved ekskursioner med overnatning skal du være tilbage på overnatningsstedet senest kl. 01.00.

3.e. Elevtilstedeværelse 
Elevernes tilstedeværelse registreres i begyndelsen af hvert modul. Det registreres, om en elev har været til stede henholdsvis 0%, 50% eller 100% i et modul. Manglende eller ikke-rettidig aflevering af opgaver registreres ligeledes løbende.
Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte moduler, medregnes som fravær. Dette gælder uanset årsagen til fraværet. Dog vil der ske godskrivning af fravær, der skyldes deltagelse i aktiviteter planlagt af skolen.
Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver og årsprøver. Sygdom i forbindelse hermed skal dokumenteres af en lægeerklæring, og udgiften hertil afholdes af eleven. Udeblivelse fra prøver uden grund kan medføre, at eleven bortvises fra skolen.
Eleverne har pligt til at melde fravær og fraværets årsag til skolen, hvilket sker via Lectio. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring med henblik på at få belyst fraværets årsag. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven.
Hvis en elev er fraværende pga. sygdom, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde. Ved længerevarende sygdom vil skolen tilbyde sygeundervisning i det omfang, det i praksis kan lade sig gøre.
Registreringen af en elevs fravær gælder normalt for et skoleår ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det forudgående år.
Den enkelte elev har adgang til løbende at følge registreringen af sit eget fravær i Lectio.

3.f. Procedure for håndtering af forsømmelser
Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af klassens lærerteam, studievejledere og ledelse, og der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser.
Skolen vil reagere på fravær og forsømmelser som beskrevet nedenfor.
I udgangspunktet vil der blive reageret, hvis fraværet overstiger 15% (dog mindst 10 moduler) i de seneste 4 ugers undervisning. Det betyder ikke, at man ikke kan blive mødt med en sanktion før. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis fraværet i et enkelt fag er påfaldende højt, eller hvis man har tendens til at forsømme i bestemte moduler, fx morgentimer eller hvis fraværet i et enkelt fag over en periode er højt.
Skriftlige opgaver har forskellig størrelse, afhængig af hvor meget elevtid, der er tilknyttet den enkelte opgave. I udgangspunktet vil der blive reageret, hvis den skriftlige forsømmelse overstiger 15% (dog mindst 2 opgaver) i de seneste 4 uger. Det betyder ikke, at man ikke kan blive mødt med en sanktion, hvis man har mindre end 15%. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis man har forsømt mange opgaver med lille elevtid, hvis man har uploadet tomme dokumenter eller gentagne gange afleveret for sent.
Hvis der er tale om for højt fravær, vil følgende sanktioner i den nævnte rækkefølge komme i spil:

 • Et brev om, at man er tæt på en skriftlig advarsel
 • En skriftlig advarsel
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på særlige vilkår
 • Fortabelse af retten til at modtage SU (kan ske sideløbende med forrige sanktion)
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag
 • Bortvisning.

 Hvis der er tale om manglede skriftlige opgaver, vil følgende sanktioner i den nævnte rækkefølge komme i spil:

 • Indkaldelse til skrivestue, brev 1
 • Indkaldelse til skrivestue, brev 2
 • En skriftlig advarsel
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på særlige vilkår
 • Fortabelse af retten til at modtage SU (kan ske sideløbende med forrige sanktion)
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag  
 • Bortvisning.

For hver af de nævnte reaktioner gælder, at hvis eleven er under 18 år orienteres indehaveren af forældremyndigheden skriftligt dels om fraværets omfang og dels om skolens reaktion herpå.

3.g. Eksamen
Skolen orienterer om reglerne for eksamen til alle elever. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i disse regler og retningslinjer. Eleverne har selv ansvaret for at medbringe relevante hjælpemidler. Mobiltelefoner er ikke tilladte i prøvelokalet ved alle former for mundtlige og skriftlige prøver. Ved mundtlige prøver afleveres slukket mobiltelefon til eksaminator ved prøvens start, mens den ved skriftlige prøver afleveres i lokale, der ved prøvens start aflåses. Begge typer af opbevaring er på eget ansvar. Vi anbefaler, at mobiltelefonen efterlades hjemme.
Eleverne har pligt til at møde mindst 15 minutter før starten på en skriftlig eksamen, årsprøve og terminsprøve
Eleverne har pligt til at møde mindst én tid før en mundtlig eksamen. Skolen kan med 1 dags varsel ændre på tiderne, så eleven kommer op før eller senere end det tidspunkt, der er anført i den udleverede eksamensplan. I tilfælde af sådanne ændringer vil eleven blive kontaktet telefonisk.
Forsinket fremmøde eller udeblivelse fra eksamen eller årsprøve kan medføre, at eksamen ikke kan aflægges rettidigt eller at oprykning til næste klasse ikke kan finde sted.
Anvendelse af internet i forbindelse med eksamen skal være via skolens trådløse netværk.
Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den konkrete eksamen, og eleven kan tidligst gennemføre eksamen i den følgende eksamenstermin.
I tilfælde af sygdom skal skolen omgående kontaktes telefonisk, og eleven skal hurtigst muligt og så vidt muligt samme dag fremskaffe en lægeerklæring (for egen regning). Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen.

3.h. Oprykning
En elev har krav på oprykning til næste klasse, når gennemsnittet af karaktererne ved skoleårets afslutning er mindst 2. Rektor kan i særlige tilfælde nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis det vurderes, at eleven ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for at nægte oprykning, at eleven har under 2,0 i gennemsnit. (§25 i stx-bekendtgørelsen).
Hvis en elev ikke har opnået mindst 2 i gennemsnit af ovennævnte karakterer ved et skoleårs afslutning, kan eleven nægtes oprykning til næste klasse, hvis det skønnes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen på det på pågældende klassetrin. En elev, skolen ikke agter at rykke op, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af skolens ledelse.
En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang. En elev, der nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udmeldes af skolen.

3.i. Sanktioner
Hvis skolens ledelse skønner, at en elev ikke overholder studie- og ordensreglerne, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage med fraværsregistrering
 • Fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år
 • Bortdømmelse fra prøve
 • Bortvisning og udmeldelse af skolen.

I særlig alvorlige tilfælde eller i tilfælde af gentagelse kan ovenstående sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel.
Herudover kan eleverne pålægges erstatningspligt.

3.j. Klageadgang
Elever (og forældrene, hvis eleven er under 18 år) kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med ordens- og studiereglerne eller med hensyn til oprykning. Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til Undervisningsministeriet og afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give eleven (eller forældrene) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden 1 uge.

Bilag

 

Bilag 1. Rusmiddelpolitik for Sct. Knuds Gymnasium

Euforiserende stoffer
Indtagelse af euforiserende stoffer som f. eks. hash, amfetamin og kokain er ulovligt og indebærer en stor sundhedsfare med risiko for bl. a. fysisk og psykisk afhængighed.
Derfor har skolen følgende regler:
På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f. eks. fester, ekskursioner, idrætsdage, fredagscaféer er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer. Skolen forbeholder sig ret til ved de nævnte arrangementer at foretage kontrol f. eks. ved hjælp af strips.
Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderlige grund nægtes adgang til eller bortvises fra fester, fredagscaféer m.v.

Sanktioner
Ved overtrædelse af forbuddet mod euforiserende stoffer vil skolens ledelse iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af §7 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.
Elever, der overtræder forbuddet, vil som hovedregel blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen.
Hvis der hos en elev konstateres et misbrugsproblem vil skolen medvirke til etablering af et behandlingstilbud.
I gentagelsestilfælde eller ved særligt grove overtrædelser af forbuddet (som f. eks. salg af euforiserende stoffer) kan bortvisning komme på tale.
Der henvises i øvrigt til afsnittet om sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler (se nedenfor).

Alkohol
Skolen ønsker ved hjælp af undervisning og almen information at bidrage til at fremme gode alkoholvaner, herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkoholindtagelse og at beskytte de unge mod uheldig omgang med alkohol.
Derfor har skolen den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på skolens område, med mindre skolens ledelse har givet særlig tilladelse hertil. Særlig tilladelse vil som regel blive givet ved elevfester, koncerter, fredagscaféer og lignende.
Skolen ønsker med sin alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på skolen, så der kan skabes et godt undervisningsmiljø. Derfor har vi følgende supplerende regler:

 • Eleverne må ikke indtage alkohol i undervisningstiden
 • Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen og må derfor ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler, jf. ovenstående om euforiserende stoffer. Dette gælder også de faglige programpunkter på skolens ekskursioner mv
 • Ved skolens caféaftener, koncerter, filmaftener, fredagscaféer mv. må der efter aftale med skolens ledelse kun udskænkes sodavand og øl med en alkoholprocent på max. 5% eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent, og eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Elever, der møder op til disse arrangementer i stærk påvirket tilstand, vil ikke få adgang. Der udskænkes ikke til elever under 16 år og stærkt berusede elever. Elever, der vurderes at være stærkt påvirkede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt.
  Ved disse arrangementer vil der altid være lærerpersonale til stede
 • Ved skolens elevfester må der efter aftale med skolens ledelse kun udskænkes sodavand og øl med en alkoholprocent på max. 5% eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent, og eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Elever, der møder op til disse arrangementer i stærk påvirket tilstand, vil ikke få adgang. Der udskænkes ikke til elever under 16 år og stærkt berusede elever. Elever, der vurderes at være stærkt påvirkede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt.
  Ved disse arrangementer vil der altid være lærerpersonale til stede
 • På studieture/ekskursioner og lignende ture må der ikke indtages alkohol i undervisningstiden og i fritiden kun i moderat omfang. Alle skal kunne deltage aktivt i turens program, og eleverne skal derfor møde ædru og uden tømmermænd. På studieture må der ikke drikkes alkohol på hverken ud- eller hjemtur, og på hotellet må der ikke medtages eller drikkes alkohol på værelserne, og der skal tages hensyn til hotellets øvrige gæster. Hotellets regler skal i øvrigt følges.

 

Bilag 2. Politik vedrørende snyd med skriftlige besvarelser
Politikken omhandler snyd med alle former for afleveringsopgaver såsom danske stile, matematikafleveringer, fysikrapporter etc. Den omhandler også snyd med dansk-historieopgaven, SRO og alle former for terminsprøver.
Som elev på Sct. Knuds Gymnasium er det elevens ansvar at overholde skolens ordensregler og opføre sig i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. En naturlig del af dette er, at eleven undgår enhver form for snyd. At snyde med en skriftlig opgave betyder, at man snyder sig selv, fordi man ikke lærer noget – men det er også et tillidsbrud i forhold til fagets lærer og i forhold til skolen.
Det er læreren ansvar, at eleverne i begyndelsen af skoleåret gøres bekendt med, hvad der er snyd i det pågældende fag. Man kan ikke forvente, at eleverne er bekendt med brugen af citationstegn og kildeangivelse og med reglerne for afleveringer i forbindelse med gruppearbejde. Ligeledes må læreren gøre det klart for eleverne, hvornår et arbejde kan karakteriseres som uselvstændigt eller ligefrem plagiat.
Hvis læreren får mistanke om snyd, kan han/hun få sin mistanke be- eller afkræftet gennem samtale med eleven og/eller ved at undersøge, om opgavebesvarelsen eller dele heraf findes på nettet. Skolen anvender i forbindelse med elektroniske afleveringer et plagiatprogram til kontrol af besvarelserne og har adgang til www.studienet.dk og andre opgavebaser, der måtte dukke op. Læreren har i den forbindelse ret til en mundtlig overhøring af eleven i opgaven.
Hvis en lærer griber en elev i at snyde, vurderes alene elevens selvstændige arbejde med stoffet. Hvis en elev gribes i at snyde, og det er første gang, tager læreren problematikken om snyderi op med eleven, så eleven ledes på rette vej. Eleven kan f.eks. blive bedt om at skrive hele eller dele af opgaven om. Tilfældet kan også give anledning til, at læreren tager problematikken op i klassen.
Læreren skal rapportere gentagne eller grovere tilfælde af snyd til skolens ledelse. Ledelsen indkalder derefter eleven til en samtale til belysning af sagen. Denne samtale medfører følgende sanktioner:

 • Eleven får en skriftlig advarsel for snyd. Hvis eleven er under 18 år, orienteres forældrene
 • Klassens øvrige lærere orienteres om sagen.

I særlige grove tilfælde kan eleven blive midlertidigt udelukket fra undervisningen i op til 5 dage. Eleven får fravær i udelukkelsesperioden. Hvis eleven er under 18 år, orienteres forældrene.

Snyd ved årsprøver
Gælder snyd med alle former for årsprøver, herunder dansk-historie opgaven i 1.g og SRO i 2.g.
Hvis der snydes med en årsprøve, indkalder rektor eller den eksamensansvarlige eleven til en samtale til belysning af sagen, eventuelt sammen med faglæreren. Resultatet kan blive, at prøven annulleres, hvorefter eleven ikke kan rykke op i næste klasse. Rektor kan efter en samlet vurdering give lov til, at eleven tager prøven om.

Snyd ved eksamen
Regler i forbindelse med snyd ved eksamen er beskrevet i Eksamensbekendtgørelsen og gælder ved enhver form for eksamen, herunder de større skriftlige opgaver i 3.g.

Retsinformation

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser:

Læs mere ...